BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wściubiak Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych : przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce
Innovativeness of Enterprises as a Condition for Socio-economic Development in the Period of Macroeconomic Turbulence : the Example of Small and Medium-sized High-tech Enterprises in Poland
Source
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 218-231, ryc., tab., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship - Education
Issue title
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Nowe technologie, Rozwój społeczno-gospodarczy, Kryzys gospodarczy, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe
Innovations, Enterprise innovation, Small business, High-tech, Social economic development, Economic crisis, Enterprises study, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obserwowane w ostatnich latach zawirowania w otoczeniu makroekonomicznym skłaniają do głębszej refleksji nad znaczeniem innowacyjności przedsiębiorstw wysokich technologii w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Z jednej strony podmioty te odznaczają się bardzo rozwiniętymi zdolnościami adaptacyjnym, a niekiedy wręcz umiejętnością aktywnego oddziaływania na otoczenie. Z drugiej strony należy pamiętać o wysokim poziomie ryzyka, nieodłącznie związanego z podejmowanymi działaniami innowacyjnymi. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu kryzysu gospodarczego na działalność małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce oraz porównanie wyników przedsiębiorstw realizujących odmienne - głównie pod względem poziomu oryginalności wprowadzanych rozwiązań - strategie innowacyjne. W artykule wykorzystano wyniki badań własnych autora, przeprowadzonych w połowie 2012 r. na celowo dobranej próbie 50 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu całej Polski, prowadzących działalność zaliczaną do szeroko rozumianych branż wysokich technologii. Zakres czasowy badań obejmował lata 2009-2011. Jak pokazują wyniki tych badań, przedsiębiorstwa odznaczające się wyższym poziomem innowacyjności w mniejszym stopniu odczuwały niekorzystne następstwa kryzysu gospodarczego oraz charakteryzowały się szybszym tempem rozwoju (przede wszystkim pod względem wzrostu zatrudnienia i przychodów z eksportu) w okresie stopniowej poprawy sytuacji makroekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

Turbulences in the macroeconomic environment, observed in recent years, lead toward deeper reflection on the importance of the innovativeness of high-tech enterprises in the creation of socio-economic development. These entities are characterised by a highly developed capacity for adaptation, and sometimes even the ability to actively influence their surroundings. However, this must be remembered together with the high level of risk inherent in innovation activity. The purpose of this paper is to evaluate the impact of the economic crisis on the activity of small and medium-sized high-tech enterprises in Poland and to compare the results of companies pursuing different (mainly in terms of the level of originality of the solutions implemented) innovation strategies. The study employed the results of surveys conducted in 2012 among an intentionally selected group of 50 high technology SMEs. The scope of the research covered a wide range of different aspects of innovation activity in the surveyed companies. The time range of the research covered the period of 2009-2011. As the results of the research show, companies characterised by a higher level of innovativeness felt to a lesser degree the adverse effects of the economic crisis, and were characterised by a faster pace of development (particularly in terms of growth in employment and export revenue) during the gradual improvement of the macroeconomic situation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archibugi, D., Filippetti, A., Frenz, M. (2013). Economic crisis and innovation: Is destruction prevailing over accumulation?. Research Policy, 42(2), 303-314.
 2. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2008). Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji. Warszawa: Difin.
 3. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676.
 4. GUS (2013). Nauka i technika w Polsce w 2012 roku.
 5. Jasiecki, K. (2013). Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 6. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
 7. Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 8. Mizgajska, H. (2013). Aktywność innowacyjna MŚP w Polsce w czasach kryzysu. W: H. Mizgajska (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w sektorze MSP. Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 5-19.
 9. Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 10. Pakulska, T. (2012). Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa jako impuls rozwoju gospodarki kreatywnej. W: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 57-77.
 11. Paździor, A. (2013). Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata. Warszawa: Difin.
 12. Płowiec, U. (2010). Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy. W: U. Płowiec (red.), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Radło, M.-J., Ciesielska, D. (2013). Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów. Warszawa: Difin.
 14. Rosenbusch, N., Brinckmann, J., Bausch, A. (2011). Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of Business Venturing, 26(4), 441-457.
 15. Simon, H. (2009). 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy. Warszawa: Difin.
 16. Soszyńska, E. (2012). Modernizacja technologiczna, potencjał społeczny a wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski. W: M.G. Woźniak (red.), Gospodarka Polski 1990-2011. Tom 2. Modernizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 13-47.
 17. Spence, M. (2003). International strategy formation in small Canadian high-technology companies - a case study approach. Journal of International Entrepreneurship, 1(3), 277-296.
 18. Stawasz, E. (2007). Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego w Polsce. W: P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska (red.), Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy. Zeszyty Naukowe, nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług, 8, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 265-276.
 19. Szymański, W. (2011). Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej?. Warszawa: Difin.
 20. Świadek, A. (2013). Cykl koniunkturalny a źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w Wielkopolsce w latach 2009-2011. W: T. Leczykiewicz (red.), Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 50. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 183-194.
 21. Wściubiak, Ł. (2011). Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. W: H. Mizgajska (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firm. Zeszyty Naukowe, 193, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 63-77.
 22. Wziątek-Kubiak, A. (2013). Kryzys działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie. Raport nr 22, 55-60.
Cited by
Show
ISSN
2083-3296
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu