BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janczewski Jerzy (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
Czynniki sukcesu małego przedsiębiorstwa transportowego : analiza wybranego przypadku
Success Factors in a Small Transport Company : a Case Analysis
Source
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 232-243, ryc., tab., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship - Education
Issue title
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo transportowe, Transport drogowy, Przewozy pasażerskie, Studium przypadku
Micro-enterprise, Small business, Success of the company, Transport company, Road transport, Passenger traffic, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Główny powód działań podejmowanych przez funkcjonujące na rynku firmy - zarówno małe, jak i duże - to chęć osiągnięcia sukcesu. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja czynników sukcesu w działalności małego przedsiębiorstwa w skomplikowanych realiach gospodarczych. W opracowaniu wskazano na specyfikę prowadzenia działalności transportowej w segmencie pasażerskich przewozów drogowych oraz na procesy dostosowania się do rynku podmiotów małych i mikro, wpływające na ich konkurencyjność. Postawiono tezę, że dla małej firmy niewątpliwym sukcesem jest sam fakt przetrwania i utrzymania się na rynku oraz jej stopniowy rozwój ilościowy i jakościowy. Aby potwierdzić tę tezę, posłużono się przykładem małego, rodzinnego przedsiębiorstwa ze środkowo-wschodniej Polski, które świadczy usługi przewozu osób w transporcie drogowym. W artykule scharakteryzowano również regionalny, pasażerski transport drogowy w Polsce, jego konkurencję i prawne uwarunkowania, które decydują o podjęciu się zarobkowego przewozu osób. Na podstawie przeglądu literatury w tekście omówiono definicję sukcesu i kryteria jego oceny. Zaprezentowano także wybrane małe przedsiębiorstwo, przeprowadzono analizę SWOT i określono determinanty sukcesu tej firmy na rynku. Mogą one być wykorzystane w dalszych badaniach czynników sukcesu mikro i małych firm zajmujących się zarobkowym przewozem osób w transporcie drogowym. (abstrakt oryginalny)

The main reason for activities undertaken by SMEs and large enterprises on the market is the intention of gaining success. The aim of this article is to present factors of success in the activity of small enterprises in complicated economy conditions. Presented here are the specific character of transportation activity in passenger traffic and the process of adaptation of SMEs to conform with market expectations, which influences their development and competitiveness. A thesis has been formulated that the market success of SMEs is the very fact of their survival and presence on the market, as well as their gradual development in regard to quality and quantity. To confirm this the example has been presented of a small family business, located in middle eastern Poland, specialising in the transport of passengers. Regional passenger transport on the Polish market has also been characterised in the article, along with the competitiveness and conditioning of professional passenger transport. The article contains definitions of the success of SMEs and evaluation criteria. It includes a presentation of small enterprises with a SWOT analysis and determination of success. These factors can be used in subsequent research work on success factors of SMEs in the passenger transport branch. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janczewski, J. (2012). Problematyka zarządzania mikroprzedsiębiorstwem na rynku usług transportowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, 1, 74-88.
  2. Grabowska, M., Drygas, M. (2010). Determinanty sukcesu przedsiębiorstw. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Konferencja KZZ Zakopane 2010 - Artykuły. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 515-524. Pozyskano z: http://www.ptzp.org.pl/s80/Konferencja_KZZ_Zakopane_2010_Artykuly.
  3. Lachiewicz, S. (2013). Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie. Zarządzanie i Finanse, 4(1), 149-161. Pozyskano z: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_12.pdf.
  4. Lemańska-Majdzik, A., Tomski, P. (2013). O sukcesie przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 98, Seria Administracja i Zarządzanie, 203-214. Pozyskano z: www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_15.pdf
  5. Ślebocki, K. (2014). Analiza możliwości rozwoju małej firmy transportowej. Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Inżynierska praca dyplomowa, materiał niepublikowany.
  6. Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (red.). (2013). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa: Wydawnictwo PARP. Pozyskano z: Transport pod lupą 2013 Raport. (2014, 21 lipiec). Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, Wydawnictwo Europejski Fundusz Leasingowy. Pozyskano z: http://www.efl.pl/aktualnosci/Transport_raport.pdf.
  7. Transport. Wyniki działalności w 2012 r. (2014, 10 sierpień). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/gus/transport_lacznosc_PLK_HTML.htm.
  8. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Dziennik Ustaw 2001 nr 125, poz. 1371. (2014, 10 sierpień). Pozyskano z: http://www.gitd.gov.pl/pliki/prawo/ustawa1.pdf.
  9. Wyszomirski, O. (2012). Kształtowanie funkcjonowania i rozwoju regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W: E. Załoga (red.), Pasażerski transport regionalny - współczesne wyzwania, Problemy transportu i logistyki, 16. Zeszyty Naukowe, 713, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 173-187.
Cited by
Show
ISSN
2083-3296
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu