BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
Sales Coverage and Innovative Activity of SMEs in Western Pomerania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 332-341, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Analiza sprzedaży, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Sales analysis, Enterprise innovation, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników przeprowadzonych przez autorów badań, które skupiają się na poszukiwaniu wpływu zasięgu sprzedaży małych i mikro przedsiębiorstw, jako reprezentantów sektora MSP, na aktywność innowacyjną w ramach zachodniopomorskiego regionalnego systemu innowacyjnego. Pośrednim celem realizowanych badań było wskazanie jakie są warunki brzegowe w modelowej strukturze regionalnej sieci innowacji. W badaniu uczestniczyły 544 małe i mikro podmioty z województwa zachodniopomorskiego, które odpowiedziały na przesłany kwestionariusz ankietowy. Wykorzystano modelowanie typu probit (teoria prawdopodobieństwa), gdyż jest to skuteczne narzędzie badawcze dla wielu statycznych danych przy zmiennej zależnej o charakterze jakościowym. Uzyskane wyniki świadczą o zależności pomiędzy zasięgiem sprzedaży w małych i mikro podmiotach a ich działalnością innowacyjną w polskich regionach, takich jak Pomorze Zachodnie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of the research conducted by the authors that focus on the search for the impact of sales coverage of small and micro-enterprises, as representatives of the SME sector, upon the innovative activity within the West Pomeranian regional innovation system. The indirect object of this research is to indicate the boundary conditions in the model structure of the regional network of innovation. The research focused on 544 small and micro entities from the Western Pomerania that responded to a questionnaire. This research has used logit modelling (probability theory), for it is an effective research tool for many statistic data with the dependent variable of a qualitative nature. The results confirmed the relationship between sales coverage in small and micro-entities, and their innovation activities in Polish regions such as the Western Pomerania.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czemiel-Grzybowska W., Walicka M., Działalność B+R, innowacyjność a eksport przedsiębiorstw, "Ekonomia i Prawo" 2013, vol. 12, nr 4.
  2. Dzikowski P., Developing the innovation potential of a medium sized family business functioning in a global supply chain, "Management" 2012, vol. 16, nr 1.
  3. Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Mińska-Struzik E., Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów Polskich.
  5. OECD, Tax incentives for research and development, Trends and issues, Paris 2003.
  6. OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, Paryż 2005.
  7. Stanisz A., Przystępny kurs statystki. Tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
  8. Świadek A., Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 1.
  9. Tomaszewski M., Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009-2011, "Ekonomia i Prawo" 2013, vol. 12, nr 3.
  10. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1988.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu