BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Dylematy identyfikacji i pomiaru kosztu kapitału własnego w małym przedsiębiorstwie w warunkach współczesnych rynków finansowych
Dilemmas of Identification and Measurement of Cost of Equity in Small Enterprise In Conditions of Modern Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 179-187, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Koszt kapitału, Kapitał własny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Capital cost, Ownership capital, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Wskazanie specyfiki identyfikacji kosztu kapitału własnego w małym przedsiębiorstwie, a także trudności w jego szacowaniu. Metodologia badania - Analizę przeprowadzono w oparciu o kwerendę literatury oraz spostrzeżenia własne autora. Wynik - Zaproponowano kierunki poszukiwania metod odpowiednich dla małych przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Zidentyfikowano główne czynniki kształtujące koszt kapitału własnego małego przedsiębiorstwa, w ich świetle wskazując możliwe do zastosowania metody jego pomiaru. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysing the specific of identification of the cost of equity in small enterprise, as well as difficulties in its estimation. Design/methodology/approach - Analysis was based on a review of the literature and author's observations. Findings - methods suitable for small enterprises were proposed. Originality/value - Identifying the main factors affecting the cost of equity of small businesses and in their light, indicating methods for its measurement possible to use. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarz J., Gostomski E. (2009), Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 2. Butler P.J., Pinkerton K.A. (2008), The Butler-Pinkerton Model: Empirical Support for com-pany-specific Risk, "A Professional Development Journal For the Consulting Disci-plines" no. 5/6.
 3. Cegłowski B. (2003), Nośniki wartości małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskich, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Kreos, Szczecin.
 4. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 5. Dziawgo D., Zawadzki A. (2011), Finanse przedsiębiorstwa. Istota - narzędzia - zarządzanie, Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
 6. Fama E.F., French K.R. (1996), Multifactor Explanations of Assets Pricing Anomalies, "Journal of Finance" no. 51.
 7. Jakubczyc J. (2008), Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 8. Jaworski J. (2009), Value Based Management w małym przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" nr 3.
 9. Jaworski J. (2009), Cele działalności mikroprzedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 3 (710).
 10. Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 11. Kester G.W. (1990), Market Timing with Small Versus Large-Firm Stocks: Potential Gains and Required Predictive Ability, "Financial Analysts Journal" no. 46.
 12. Motylska-Kuźma A., Wieprow J. (2013), Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 13. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz.
 14. Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Szczepankowski P. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 16. Wiśniewski T. (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (2006), red. P. Karpuś, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu