BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wynik podatkowy a wynik finansowy - analiza różnic i ich konsekwencji
Tax and Financial Result - Analysis of Differences and their Consequences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 229-238, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Prawo bilansowe, Prawo podatkowe, Wynik finansowy
Balance law, Tax regulations, Financial performance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest określenie struktury i analiza różnic między wynikiem podatkowym a wynikiem finansowym, a w szczególności identyfikacja i analiza konsekwencji różnego ujmowania przychodów i kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Metodologia badania - W pracy dokonano analizy regulacji prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także prawa bilansowego. Przedmiotem analizy są również szczegółowe komentarze aktów prawnych oraz interpretacje podatkowe i wyroki sądów. Wynik - W pracy wskazano obszary różnic w ujmowaniu przychodów i kosztów dla celów bilansowych i podatkowych oraz ich konsekwencje w rachunkowości i działalności przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Wskazanie i analiza konsekwencji różnic występujących między wynikiem podatkowym a finansowym pozwala na zrozumienie mechanizmu wpływu regulacji podatkowych na rachunkowość oraz na niektóre decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to define the structure and analysis of the differences between the result of the tax and accounting, in particular the identification and analysis of the consequences of various recognition of income and expenses for financial and tax reporting. Design/methodology/approach - The paper presents an analysis of the regulations relating to income taxes from individuals and legal entities, as well as the right balance. The analysis is also detailed comments legislation and tax rulings and judgments of the courts. Findings - The paper identifies areas of differences in the recognition of income and expenses for tax purposes and the balance sheet and their consequences in accounting and business. Originality/value - Identification and analysis of the consequences of the differences between the tax to amount-pretty and allows you to understand the financial mechanism of the impact of tax regulations on accounting and certain decisions in the company. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz B. (2005), Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  2. Iwin-Garzyńska J. (2010), Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
  3. Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  4. Kosakowski E. (2013), Podatki dochodowe od dochodu z działalności gospodarczej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Poniatowska L. (2013), Pomiar i prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, red. B. Micherda i M. Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 182-192.
  6. Poszwa M. (2014), Struktura kosztów uzyskania przychodów, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 212-220.
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. DzU 2012, poz. 361, z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. DzU. 2013, poz. 330, z późn. zm.).
  10. Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu