BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryńca Radosław (Politechnika Wrocławska), Kuchta Dorota (Politechnika Wrocławska)
Title
Propozycja integracji programowania celowego i zrównoważonej karty wyników - ujęcie modelowe i studium przypadku
The Proposal of Integration Goal Programming and Balanced Scorecard - a Model Approach and a Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 239-251, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie
Balanced Scorecard (BSC), Higher education, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Skuteczne zarządzanie organizacją wymaga wykorzystania metod i narzędzi wspierających podejmowanie właściwych decyzji. Słuszne wydaje się poszukiwanie metod zarówno nowych, jak i nowe zastosowanie metod i narzędzi już znanych. W artykule przedstawiono propozycje wykorzystania programowania celowego w zarządzaniu w oparciu o zrównoważoną kartę wyników (BSC). Zaproponowany model pozwoliłby na podejmowanie takich decyzji, które z jednej strony uwzględniałyby występujące ogra niczeniaw organizacji, a z drugiej umożliwiałyby podjęcie inicjatyw, w konsekwencji których możliwe byłoby zrealizowanie celów zawartych w poszczególnych perspektywach zrównoważonej karty wyników. W artykule przedstawiono także przykład wykorzystania zaproponowanego modelu w wybranej szkole wyższej. (abstrakt oryginalny)

Effective management of the organization requires the use of methods and tools to support decision making. Whereas it is the search for new methods and try to use in the new method and tools already known. This paper presents a proposal of integration goal programming and the balanced scorecard (BSC). The proposed model would allow to make a decisions, which on the one hand, take into account existing restrictions on the other hand enable organizations to take initiatives in consequence of which would be possible to achieve the objectives contained in the individual perspectives of balanced scorecard. The paper presents also an example of the use of the proposed model in the selected college. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker K.R., Trietsch D. (2009), Principles of Sequencing and Scheduling, Wiley.
 2. Baker G.R., Pink G.H. (1995), A Balanced Scorecard for Canadian Hospitals, "Healthcare Management Forum" vol. 8, iss. 4, Winter.
 3. Brignall S., Modell S. (2000), An Institutional Perspective on Performance Measurement and Management in the 'New Public Sector', "Management Accounting Research" vol. 11, iss. 3, September.
 4. Charnes A., Cooper W.W., Ferguson R. (1995), Optimal Estimation of Executive Compensation by Linear Programming, "Management Sciences" no. 1.
 5. Chalastra M. (2009), Zastosowanie Zrównoważonej Karty Wyników do ustalania celów strategicznych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 9.
 6. Deghan Mashtani M., Kamfiroozi H. M., Bonyadi Macini A. (2012), Development of Using Balanced Scorecard in Universities to Improve Performance: a Fuzzy DEMATEL - Shapley Value Goal Programming Approach, "International Journal of Information, Security and Systems Management" vol. 1, no. 2.
 7. Dodangeh J., Mohd Yusuff R.B., Jassbi J. (2010), Using Topsis Method with Goal Programming for Best selection of Strategic Plans In BSC Model, "Journal of American Science" no. 6 (30).
 8. Ghandforoush P. (1993), Optimal Allocation of Time in a Hospital Pharmacy Using Goal Programming, "European Journal of Operational Research" vol. 70, iss. 2, 22 October.
 9. Friedag H.R., Schmidt W. (2003), My Balanced Scorecard - Moja Strategiczna Karta Wyników, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kloo L. (2000), Strategic Performance Management: A Balanced Approach to Performance Management Issues in Local Government, "Management Accounting Research" vol. 11, iss. 2, June.
 12. Malmi T. (2001), Balanced Scorecards in Finnish Companies: A Research Note, "Management Accounting Research" no. 12.
 13. Miller P.J.A., Pniewski K., Polakowski M. (1999), Zarządzanie kosztami działań, WIG PRESS, Warszawa.
 14. Oliveira F., Patias Volpi N.M., Sanquetta C.R. (2003), Goal Programming in a Planning Problem, "Applied Mathematics and Computation" vol. 140, iss. 1, 30 July.
 15. Rampersad H.K. (2004), Kompleksowa Karta Wyników, Placet, Warszawa.
 16. Ryńca R., Matuszak M. (2010), Uwagi w sprawie zarządzania strategicznego w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, Wrocław.
 17. Tamiz M., Jones D.F., El-Darzi E. (1995), A Review of Goal Programming and its Application, "Annals of Operations Research" no. 58.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu