BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Socha Błażej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Struktura finansowania polskich firm rodzinnych w kontekście nadzoru właścicielskiego - raport z badań
Financial Structure of Polish Family Businesses in the Context of Corporate Governance : Empirical Studies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 265-277, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Struktura finansowania przedsiębiorstw, Nadzór właścicielski, Struktura kapitału
Family-owned business, Structure of corporate financing, Shareholders supervision, Capital structure
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu podejmowania decyzji finansowych w firmach rodzinnych przez pryzmat trzech modeli nadzoru właścicielskiego. Metodologia badania - W artykule przeanalizowano dane finansowe ponad 24 tysięcy małych firm rodzinnych. W celu weryfikacji przyjętych hipotez posłużono się miarami pozycyjnymi oraz testami rozkładu stanowiącymi nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej ANOVY. Wynik - Wyniki badania sugerują, że przyjęty model nadzoru właścicielskiego może mieć wpływ na decyzje finansowe podejmowane w firmach rodzinnych. Firmy, w których właściciele (rodzina) są także jedynymi zarządzającymi, cechują się mniejszymi wartościami wskaźnika zadłużenia. Ponadto w małych firmach rodzinnych wykorzystujących do finansowania kapitał obcy, dług ma on na ogół charakter krótkoterminowy. Oryginalność/wartość - Artykuł, zgodnie z wiedzą autora, jest pierwszym w Polsce opracowaniem, w którym zbadano wpływ modelu nadzoru właścicielskiego na decyzje finansowe firm rodzinnych. Wnioski z przeprowadzonego badania mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia wielowymiarowego aspektu podejmowania decyzji finansowych w specyficznej grupie podmiotów gospodarczych, jaką są firmy rodzinne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to clarify the mechanism of financial decision-making in the family business from the perspective of corporate governance. Design/methodology/approach - The article analyses financial data of more than 24,000 small family business. In order to verify the hypothesis based descriptive statistics and one-way analysis of variance were used. Findings - Results of the study suggest that the adopted model of corporate governance may affect financial decisions taken in family businesses. Companies in which the owners (family) are the only managers are characterized by lower values of the debt ratio. In addition, the small family businesses use more often shortterm form of debt. Originality/value - The article, according to the author's knowledge, is the first study in Poland, which examined the impact of corporate governance model for the financial decisions of family businesses. This paper contributes to a better understanding of the multidimensional aspect of the financial decision-making in a family businesses. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barton S.L., Matthews C.H. (1989), Small Firm Financing: Implications From a Strategic Management Perspective, "Journal of Small Business Management" vol. 27, no. 1.
 2. Boyer P., Roth H. (1978), The Cost of Equity Capital for Small Business, "American Journal of Small Business" vol. 2.
 3. Gallo M.A., Tàpies J., Cappuyns K. (2004), Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences, "Family Business Review" vol. XVII, no. 4.
 4. Hutchinson R.W. (1995), The Capital Structure and Investment Decision of the Small Owner-Managed Firm: Some Exploratory Issues, "Small Business Economics" vol. 7.
 5. Jensen M., Meckling W. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Capital Structure, "Journal of Financial Economics" vol. 3.
 6. Kaźmierska-Jóźwiak B., Marszałek J. (2012), Charakterystyka strategii finansowania firm rodzinnych na przykładzie sektora usług turystycznych, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, vol. XLVI, I.
 7. Majda A., Socha B. (2014), Relacja własność-zarządzanie i jej wpływ na wyniki finansowe polskich firm rodzinnych. Raport z badań własnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XV, z. 7, cz. II.
 8. Matthews C.H., Vasudevan D.P., Barton S.L., Apana R. (1994), Capital Structure Decision Making in Privately Held Firms: Beyond the Finance Paradigm, "Family Business Review" vol. 7, no. 4.
 9. McMahon R., Stanger A. (1995), Understanding the Small Enterprise Financial Objective Function, "Entrepreneurship: Theory & Practice" vol. 19, no. 4.
 10. Modigliani F., Miller M.H. (1958), The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review", June.
 11. Neubauer F., Lank A.G. (1998), The Family Business: Its Governance for Sustainability, Macmillan Press, London.
 12. Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2005), Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce w świetle badań własnych. Podstawowe problemy rozwoju polskich firm rodzinnych, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń.
 13. Ray G.H., Hutchinson P.J. (1983), The Financing and Financial Control of Small Enterprise Development, Gower Publishing, Aldershot.
 14. Romano C.A., Tanewski G.A., Smyrnios K.X. (2000), Capital Structure Decision Making: A Model for Family Business, "Journal of Business Venturing" vol. 16.
 15. Stanworth M.J.K., Curran J. (1976), Growth and the Small Firm: An Alternative View, "Journal of Management Studies" vol. 13.
 16. Storey D.J. (1994), Understanding the Small Business Sector, Routledge, London.
 17. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.
 18. Winnicka-Popczyk A. (2008), Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych - wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, "Przegląd Organizacji" nr 3.
 19. Winnicka-Popczyk A. (2011), Możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału w przedsiębiorstwach rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 47.
 20. Zata-Poutziouris P. (2011), The Financial Structure and Performance of Owner-Managed Family Firms: Evidence from the UK Economy, "Universia Business Review. Cuatro Trimestre".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu