BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbiński Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena systemu regulacji cen ciepła sieciowego w kontekście rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych
Assessment of Price Regulation in the Context of Development of District Heating Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 279-292, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Monopol naturalny, Ciepłownictwo, Usługi komunalne
Natural monopoly, Heating, Communal services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem artykułu jest ocena sposobu kształtowania cen ciepła i usług przesyłowych w polskim sektorze ciepła sieciowego. Zdefiniowano monopol naturalny i odniesiono tę definicję do przedsiębiorstw ciepłowniczych. Scharakteryzowano istniejący system regulacji cen ciepła i usług przesyłowych, które następnie poddano wnikliwej analizie krytycznej. Oceniono wpływ systemu regulacji na wyniki finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych, na motywowanie tych przedsiębiorstw do podnoszenia efektywności, a także na ochronę odbiorców ciepła przed zbyt wysokim poziomom cen. Ponadto oceniono system regulacji cen ciepła z perspektywy możliwości wdrożenia taryfy dynamicznej, systemu zarządzania stroną popytową na ciepło, a także taryfy uwzględniającej stawki dystansowe. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is assessment of the way in which heat price and distribution fees are regulated in Polish district heating industry. In the first step author defines the natural monopoly and relates its to companies operating in district heating industry. Then author depicts the Polish system of heat price and distribution fees regulation. At the end the system is subjected to the critical assessment, which is directed towards the assessment of price regulation impact on finacial performance of district heating c ompanies, onmotivating these companies to enhance effectiveness and on heat price. Besides, the price regulation system was assessed from the perspective of introducing dynamic pricing and demand side management. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blackmon G. (1994), Incentive Regulation and the Regulation of Incentives, Kluwer Academic Publisher, Boston-Dordrecht-London.
  2. Informacja Prezesa URE nr 9 (2013) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015.
  3. Train K.E. (1991), Optimal Regulation, the Economic Theory of Natural Monopoly, The MIT Press, Cambridge-London.
  4. Rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, DzU 2010 nr 194, poz. 1291.
  5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
  6. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm. DzU 1997 nr 54, poz. 348.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu