BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Inwestowanie w aktywa emocjonalne
Investing in Emotional Assets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 295-302, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Inwestycje, Kolekcjonerzy, Inwestycje alternatywne
Investment, Collectors, Alternative investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Prezentacja inwestycji w aktywa emocjonalne nie tylko jako zjawiska, ale także jako obszaru badań naukowych. Samo zjawisko stało się pretekstem do rozważań na temat różnych celów inwestycyjnych oraz postaw ludzkich na rynku aktywów emocjonalnych: kolekcjonowania, inwestowania i spekulowania. Metodologia badania - Analiza tekstów źródłowych: zarówno raportów dotyczących poszczególnych segmentów rynku inwestycji w aktywa emocjonalne, jak i artykułów naukowych zawierających badania na temat tego typu inwestycji. Wynik - W artykule zaprezentowane zostały uwarunkowania badawcze wynikające z immanentnych cech inwestycji w aktywa emocjonalne. Uwarunkowania te sprawiają, że jest to obszar analiz niezwykle wrażliwy na poczynione założenia badawcze. Powoduje to, że wyniki poszczególnych badań nie są ze sobą porównywalne, a uogólnienia powinny być dokonywane ze szczególną ostrożnością. Oryginalność/wartość - Sama tematyka inwestycji w aktywa emocjonalne jest jeszcze mało popularna, nie wykształciły się też metody analiz i oceny tego zjawiska. Artykuł stanowi próbę całościowej prezentacji zjawiska według obecnego stanu wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of investment in emotional assets, not only as a phenomenon, but also as an area of research. The same phenomenon has become a pretext for reflection on the different investment objectives and human attitudies in the emotional asset market: collecting, investing and speculating. Design/Methodology/approach - Analysis of source texts: some reports on different segments of market of investment in emotional assets, as well as scientific articles containing research on this type of investment. Findings - The article presents research conditions resulting from the inherent characteristics of investment in emotional assets. These conditions make it an area of analysis extremely sensitive to the assumptions made by the researchers. This causes the results of individual studies not to be comparable to each other. Generalizations should only be made with caution. Originality/value - The theme of investment in emotional assets is still not very popular, and a method of analysis and evaluation of this phenomenon has not been dveloped yet. This article attempts to present the present state of knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A. (2013), Ryzyko inwestycji w pasje, w: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. A.S. Barczak, P. Tworek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Baumol W.J. (1986), Unnatural Value: Or art investment as floating crap game, "American Economic Review" vol. 76, no. 2, s. 10-14.
 3. Borowski K. (2013), Sztuka inwestowania w sztukę, Difin, Warszawa.
 4. Buelens N., Ginsburgh V. (1993), Revisiting Baumol's 'Art as Floating Crap Game', "European Economic Review" vol. 37, no. 7, s. 1351-1371.
 5. Burton B.J., Jacobsen J.P. (1999), Measuring returns on investments in collectibles, "Journal of Economic Perspectives" vol. 13, no. 4, s. 193-212.
 6. CapGemini, Merrill Lynch (2014), World Wealth Report, www.worldwealthreport.com (30.12.2014).
 7. Campbell R.A.J. (2008), Art as a financial investment, "The Journal of Alternative Investments" vol. 10, no. 4, s. 64-81.
 8. Campbell R. (2009), Art as An Alternative Investment, www.maastrichtuniversity.nl (17.12.2014).
 9. Deloittle, ArtTactic (2014), Art & Finance Report, http://www2.deloitte.com/lu/en/pages/art-finance/articles/art-finance-report.html (19.12.2014).
 10. Dimson E., Spaenjers C. (2014a), The investment performance of art and other collectibles, w: Risk and Uncertainty in the Art World, red. A. Dempster, Bloomsbury Publishing, London, s. 219-238.
 11. Dimson E., Spaenjers C. (2014b), Investing in Emotional Assets, "Financial Analysts Journal" vol. 70, no. 2, s. 20-25.
 12. Dimson E., Spaenjers C. (2011), Ex post: The investment performance of collectible stamps, "Journal of Financial Economics" vol. 100, no. 2, s. 443-458.
 13. Fogarty J.J., Jones C. (2010), Return to wine: A comparison of the hedonic, repeat sales and hybrid approaches, "Australian Economic Papers" vol. 50, no. 4, s. 147-156.
 14. Goetzmann W. (1993), Accounting for taste : Art and financial markets over three centuries, "American Economic Review" vol. 83, no. 5, s. 1370-1376.
 15. Jaeger E. (1981), To Save or Savor: The Rate of Return to Storing Wine, "Journal of Political Economy" vol. 89, no. 3, s. 584-592.
 16. Jajuga K. (2005), W stronę teorii rynku finansowego - historia i współczesność, w: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów, red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 103-115.
 17. Kalbarczyk K. (2012), Opłacalność inwestowania w monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski po 1995 roku, w: Inwestowanie - Spekulowanie - Kolekcjonowanie, red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Kalmus M. (2014), Inwestycje w samochody kolekcjonerskie jako inwestycje w pasje, w: "Inwestowanie emocjonalne i techniczne", red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 93-111.
 19. Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Krasker W. (1979), The rate of return to storing wines, "Journal of Political Economy" vol. 87, no. 6, s. 1363-1367.
 21. Ostrowska E. (2011), Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, Warszawa.
 22. Renneboog L., Spaenjers C. (2012), Hard assets: The returns on rare diamonds and gems, "Finance Research Letters" vol. 9, no. 4, s. 220-230.
 23. Statman M. (2012), Czego naprawdę chcą inwestorzy?, CeDeWu, Warszawa.
 24. Turmińska K. (2014), Własny jacht - spełnienie marzeń czy inwestycja dla zamożnych?, w: Inwestowanie emocjonalne i techniczne, red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 79-91.
 25. Veld C., Veld-Merkoulova Y.V. (2007), Portfolio diversification benefits of investing in stamps, "The Journal of Alternative Investments" vol. 10, no. 1, s. 56-61.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu