BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymiński Jerzy (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Control Processes in the Light of Economic Decisions Logistics on the Capital Market
Procesy sterowania w aspekcie logistycznych decyzji ekonomicznych na rynku kapitałowym
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 313-324, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Rynek kapitałowy, Analiza techniczna, Logistyka, Programowanie dynamiczne, Optymalizacja
Capital market, Technical analysis, Logistics, Dynamic programming, Optimalization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia zarys procesów sterowania w aspekcie ekonomicznych decyzji logistycznych na rynku kapitałowym. W artykule przeprowadzona jest prezentacja matematyczna procesów sterowania obiektami gospodarczymi i kierunki sterowania optymalnego w układach otwartych i sprzężenia zwrotnego. Na przykładzie numerycznym z rynku kapitałowego, zilustrowany jest proces sterowania w ujęciu analizy technicznej. Autor w końcowych sekwencjach artykułu, przytacza pozycję bibliograficzną, w której jest zastosowany algorytm programowania dynamicznego do optymalizacji inwestycyjnego portfela długookresowego akcji na rynku kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents an outline of control processes in the light of economic decisions logistics on the capital market. A mathematical analysis given in the article shows the control processes of economic entities and directions of optimal control in open systems of feedback. The control process in the technical analysis approach is illustrated by a numerical example from the capital market. In the final part of the article the author refers to a position given in the bibliography which shows the application of an algorithm of dynamic programming for optimization of a long-term investment portfolio of stock on the capital market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achelis S.B. (1998), Analiza techniczna od A do Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa.
 2. Athaus N., Falb P. (1969), Sterowanie optymalne, WNT, Warszawa.
 3. Baborski A., Duda M., Forlicz S. (1983), Elementy cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 4. Bellman R. (1957), Dynamic Programining, Princeton University Press.
 5. Bołtiański W.G. (1971), Matematyczne metody sterowania optymalnego, WNT, Warszawa.
 6. Bukietyński W. (1974), Elementy sterowania nieliniowego i dynamicznego, WSE, Wrocław.
 7. Carolan C. (1996), Kalendarz spiralny, WIG-Press, Warszawa.
 8. Dworecki Z. (1989), Zarządzanie strategiczne. Rodzaje metod portfelowych, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 9. Gierałtowska U. (2004), Wykorzystanie funkcji dyskryminacji do podejmowania optymalnych decyzji, ed. T. Trzaskalik, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 10. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. (2004), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (2009), Logistyka, ILiM, Poznań.
 12. Murphy I. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa.
 13. Pluta W. (2000), Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa.
 14. Pońsko P. (2000), Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego. Wyd. ELIPSA, Warszawa.
 15. Rothschild I. (2000), Księga bessy, WIG-Press, Warszawa.
 16. Rumatowski K., Królikowski A., Kasiński A. (1984), Optymalizacja układów sterowania. Zadania, WNT, Warszawa.
 17. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 18. Tymiński J. (2011), Podstawy procesów decyzyjnych na rynku kapitałowym, WSGK, Kutno.
 19. Tymiński J. (2013), Ekonomiczne aspekty optymalizacji inwestycji długookresowych, Wieś Jutra, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu