BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymiński Jerzy (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Rate of Return, Risk - Stimulators of Investment Decisions on a Capital Market
Stopa zwrotu, ryzyko - stymulatory decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 325-339, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Dochody, Ryzyko, Decyzje inwestycyjne, Analiza procesów losowych
Capital market, Rate of return, Income, Risk, Investment decisions, Analysis of random processes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia problematykę miar ilościowych mogących ułatwić inwestorowi, zwłaszcza z awersją do ryzyka, podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym. Artykuł zawiera też przykład procesu podejmowania decyzji inwestorskich. Przeprowadzone są również rozważania matematyczne sprowadzające się do określenia zbioru portfeli efektywnych z konkretnym numerycznym przykładem. Inwestor może wybrać z tego zbioru portfel minimalnego ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problems of quantitative measures which may assist the investor, especially a risk-averse one, in making decisions regarding a capital market. The article also contains an example of the process of making investment decisions. Mathematical considerations are also conducted which can be summarized as determining a set of effective portfolios, with a specific numerical example. A minimum risk portfolio may be selected by the investor from such a set. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bradley D. (1992), Wprowadzenie do analizy papierów wartościowych i zarządzania portfelem inwestycji kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności I ryzyka, Wolters Kluwer, Kraków.
 3. Duraj J. (1997), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 4. Dworecki Z. (1989), Zarządzanie strategiczne. Rodzaje metod portfelowych, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 5. Głowacki G. (2001), Długookresowa strategia inwestowania z wykorzystaniem analizy portfelowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 6. Hellwig Z. (1998), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jajuga K. (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Jaworski P., Micał J. (2005), Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa.
 10. Krawczyk S. (2001), Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Markowitz H.M. (1991), Portfolio Selection, Basic Blackwell Inc., Cambridge.
 12. Nowak E. (red.) (1998), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 13. Pawłowski Z. (1982), Zasady predykcji ekonometrycznej, PWN, Warszawa.
 14. Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Sadowski W. (1981), Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa.
 16. Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 17. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 18. Tinter G., Sengupta J.K. (1972), Stochastic Economics: Stochastic Processes. Control and Programming, Academic Press, New York.
 19. Tymiński J. (2013), Ekonomiczne aspekty optymalizacji inwestycji długookresowych, Wieś Jutra, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu