BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Piotr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Mnożniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa funduszy venture capital oraz private equity na przykładzie polskiego rynku pierwotnej oferty publicznej
Multipliers of Venture Capital and Private Equity Investments on the Example of Polish IPO
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 341-349, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Pierwsza oferta publiczna, Private equity, Venture capital, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Initial Public Offering (IPO), Private equity, Venture capital, Creating company's value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza mnożników wartości zainwestowanych kapitałów przez fundusze w spółki, które zdołały przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2013. Wynik - Wyniki mnożników osiągnięte przez fundusze wskazują na ponadprzeciętne mnożniki wartości inwestycji. Oryginalność/wartość - Fundusze venture capital oraz private equity to obecnie ważna klasa aktywów na rynku finansowym. Celem inwestorów jest osiągniecie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, co musi przełożyć się na odpowiednie wyniki ekonomiczne spółek portfelowych zasilanych funduszami venture capital oraz private equity. Wiąże się to z bardzo dynamicznym przyrostem ich wartości, sięgającym w niektórych przypadkach mnożników na poziomie dziesięciokrotności zainwestowanych środków w okresie 5-7 lat. Poziom mnożnika zależy również od możliwości zakończenia inwestycji przez fundusz i sprzedaży posiadanych udziałów lub akcji. Jednym ze sposobów dezinwestycji chętnie stosowanym przez fundusze jest transakcja pierwotnej oferty publicznej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to analyze the value of invested capital multipliers funds in companies that have managed to carry out the initial public offering on the Warsaw Stock Exchange in the years 2000-2013. Originality/value - Venture capital funds and private equity is now an important asset class in the financial market. The goal of investors is to achieve superior returns that must translate into adequate economic performance of portfolio companies powered by venture capital funds and private equity. This involves a very rapid increase in their value, in some cases reaching multipliers at ten times the invested fu nds in the periodof 5-7 years. The level of the multiplier depends on the capabilities of the completion of the investment by the fund and sell their shares. One way of disinvestment willingly used by mutual funds is the IPO transaction. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 2013 Pan European Private Equity Perofmance Benchmark Study (2014), EVCA.
  2. Fedorowicz K. (2004), Wpływ funduszu VC na zdolność kreowania wartości przez przedsiębiorstwo, bankier.pl.
  3. Grzywacz J., Okońska A. (2008), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  4. National Venture Capital Association (2014), Cambrige Associates VC Benchmark.
  5. Pan-European Survey of Performance - from Inception to 31st December 2004.
  6. Wrzesiński M. (2005), Kapitał podwyższonego ryzyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  7. Zasępa P. (2010), Venture capital - sposoby dezinwestycji, CEDEWU, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu