BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Tomasz S. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Miara Millera (wskaźnik DFL) w świetle ogólnej teorii dźwigni finansowej - komentarz do wykładu noblowskiego
Miller's Measure (DFL Index) in the Light of General Theory of Leverage - a Note on the Nobel Memorial Prize Lecture
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 353-362, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Dźwignia finansowa, Ryzyko finansowe, Nagroda Nobla z ekonomii
Financial leverage, Financial risk, Nobel Prize in economic
Note
streszcz., summ..
Miller Merton
Abstract
Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie przykładu liczbowego podanego przez M.H. Millera w jego wykładzie noblowskim i pokazanie, dlaczego stosowana przez noblistę miara ryzyka DFL nie jest, według niego, tożsama z miarami ryzyka wynikającymi z prac Markowitza i Sharpe'a. Ogólna teoria dźwigni finansowej zaprezentowana w pracy T. Berenta (2013a) pozwala na precyzyjne umiejscowienie miary Millera w relacji do innych opisanych w teorii miar dźwigniowych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to analyze a numerical example used by M. H. Miller in his Nobel Memorial Prize lecture and to show why his risk measure DFL is not, as he believes, equivalent to the risk measure of Markowitz and Sharpe. General theory of financial average presented in Berent (2013a) helps adequately locate Miller's index within the family of various leverage measures. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berent T. (2013), Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  2. Berent T. (2013), Financial Leverage - the Case Against DFL, "Ekonomista" nr 1, s. 99-126.
  3. Berent T. (2010), Duality in Financial Leverage - Controversy Surrounding Merton Miller's Argument, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 587, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 26, s. 27-38.
  4. Mielcarek J. (2014), Model rachunkowości zarządczej i model mieszany a poziom dźwigni finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65, s. 371-386.
  5. Miller M.H. (1991), Leverage, "Journal of Finance" vol. 46, s. 479-488.
  6. Miller M.H. (2005), Leverage, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 17, s. 106-111.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu