BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Granice ryzyka gospodarczego - studium przypadku
The Limits of the Economic Risk - a Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 363-372, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Ryzyko gospodarcze, Upadłość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo turystyczne, Turystyka
Economic exposure, Enterprise bankruptcy, Tourist enterprises, Tourism
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie problematyki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Główny cel oraz zakres badań przesądzają o zastosowaniu metod badawczych, szeroko i powszechnie stosowanych w analizie ekonomicznej, w szczególności metody dedukcji, porównań, przyczynowej, wskaźnikowej, zmian strukturalnych, dynamiki zmian struktur. Ponadto charakter problemu badawczego dotyczącego kształtowania rynku touroperatora przesądza o zastosowaniu również badań jakościowych. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że efektywne zarządzanie ryzykiem w działalności touroperatora jest kluczowe zarówno dla stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa, jak również bezpieczeństwa turysty. Brak właściwej oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa stanowi główny czynnik przekroczenia granicy akceptowalnego ryzyka gospodarczego w działalności touroperatorów i pośredników turystycznych. (abstrakt oryginalny)

Aim of the paper is to present the issues of risk management in the enterprise. Main purpose and scope of research prejudice the applicability of research methods widely and commonly used in the economic analysis, in particular the methods of deduction, comparison, causal, indicator, structural changes, the dynamics of change structures. Moreover, the nature of the research problem, concerning the shaping the tour operator market determines the use of qualitative research. The studies lead to the conclusion that effective risk management of the tour operator activity is the base both for the stable development of the company as well as the safety of tourists. Lack of adequate evaluation of the assets and financial situation of companies is the main factor of crossing the border of acceptable economic risk activity in tour operators and travel agents activities (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bookstaber R. (1999), Risk Management in Complex Organizations, "Financial Analysts Journal" vol. 55, no. 2 (March-April).
  2. Gahin F.S. (1971), Risk management Management in the Business Interprise by Robert I. Mehr, Bob A. Hedges, "The Journal of Risk and Insurance" vol. 38, no. 2.
  3. Górka K. (2007), Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, w: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  4. Korombel A. (2013), Istota i znaczenie kultury ryzyka dla funkcjonowania organizacji, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Langewiesche W. (1998), The Lessons of Valujet 592, "Atlantic Monthly" vol. 281, no. 3.
  6. Mehr R.I., Hedges B.A. (1962), Risk Management in the Business Interprise, Homewood Illinois, D. Irwin, Inc.
  7. Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych (2000), red. S. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Perrow C. (1984), Normal Accidents, Basic Books, New York.
  9. Sobczyk M. (2013), Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa.
  10. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60. poz. 535 z pózn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu