BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boczar Paweł (Poznan University of Life Sciences, Poland), Błażejczyk-Majka Lucyna (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Characteristics of Vegetable Oil Consumers in Poland in a View of Sustainable Consumption Principles
Charakterystyka konsumentów olejów roślinnych w Polsce w kontekście założeń zrównoważonej konsumpcji
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 15-26, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Konsumpcja, Oleje roślinne, Wzorce konsumpcji
Consumption, Vegetable oils, Consumption patterns
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie zrównoważonej konsumpcji. W pracy skupiono się na przykładowym produkcie, jakim są oleje roślinne. Jednym z elementów zapewniających zrównoważoną konsumpcję jest wypracowanie odpowiednich wzorców konsumpcji. Jest to zagadnienie złożone, gdyż wymaga przekrojowych badań interdyscyplinarnych. Punktem wyjścia do ich stworzenia może być przeprowadzona w artykule charakterystyka profilów konsumentów olejów roślinnych w Polsce w kontekście założeń zrównoważonej konsumpcji. W jej opracowaniu wykorzystano wyniki ogólnopolskich badań ankietowych. Uzyskane wyniki mogą być przydatne także przy przygotowywaniu kampanii społecznych dotyczących tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents problems of the sustainable consumption. The study focused on an example product, i.e. vegetable oils. One of the elements ensuring sustainable consumption is connected with the development of proper consumption patterns. It is a complex issue, since it requires multifaceted interdisciplinary studies. The starting point for their development is provided by the characteristics of profiles of vegetable oil consumers in Poland in a view of sustainable consumption principles. This study is based on the results of national survey. Recorded results may be useful also when preparing public awareness campaigns concerning sustainable consumption. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski, St. (2012). Economic and legal aspects of biofuel production for own use. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 11 (3), 5-15.
 2. Borkiewicz, J. (2008). Racjonalna konsumpcja warunkiem zrównoważonego rozwoju. Aura, 10, 5-7.
 3. Borowska, A. (2002). Wzorce konsumpcji żywności w krajach unii europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 3 (1), 1-9.
 4. Duchin, F. (2005). Sustainable Consumption of Food. A Framework for Analyzing Scenarios about Changes in Diets. Journal of Industrial Ecology, 9 (1-2), 99-114.
 5. Katona, G. (1975). Psychological Economics. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam-London-New York.
 6. Kiełczewski, D. (2007). Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej. Ekonomia i Środowisko, 2, 36-50.
 7. Kieżel, E. (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów w świetle teorii. [In:] E. Kieżel (Ed.), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. PWE, Warszawa, 13-27.
 8. Kowalczuk, I. (2007). Zachowania nabywcze na rynku żywności osób w średnim i starszym wieku. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 6 (2), 61-70.
 9. Kramer, J. (1997). Regionalne wzorce konsumpcji. BIHWiU, Warszawa.
 10. Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, 1, 5-15.
 11. Łuczka-Bakuła, W. (2007). Ocena rynku żywności ekologicznej w aspekcie zrównoważonej konsumpcji. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica, 48, 187-194.
 12. Michaliszyn, B. (2012). Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 13. Mózner, Z.V. (2014). Sustainability and consumption structure: environmental impacts of food consumption clusters. A case study for Hungary. International Journal of Consumer Studies, 38, 529-539.
 14. Ministerstwo Gospodarki (2011). Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju. Zespół do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Warszawa.
 15. Rolnictwo w 2012 roku. (2013). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. PWE, Warszawa.
 17. Rynek rzepaku, stan i perspektywy (2004). IERiGŻ, 26.
 18. Rynek rzepaku stan i perspektywy (2012). IERiGŻ, 41.
 19. Rynek rzepaku, stan i perspektywy (2013). IERiGŻ, 44.
 20. Schösler, H., Boer, J.D., Boersema, J.J. (2012). Can we cut out the meat of the dish? Constructing consumer-oriented pathways towards meat substitution. Appetite, 58, 39-47.
 21. Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWN, Warszawa.
 22. Szymańska, A., Dziedzic D. (2005). Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 680, 153-165.
 23. Walesiak, M., Bąk, A. (2000). Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Verain, M.C.B., Bartels, J., Dagevos, H., Sijtsema, S.J., Onwezen, O.M., Antonides, G. (2012). Segments of sustainable food consumers: a literature review. International Journal of Consumer Studies, 36, 123-132.
 25. FAOSTAT Agricultural Data Collections. Available at: www.fao.org (accessed: November 2014).
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu