BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popiel Marcin (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Title
Innowacyjne rozwiązania w dostosowywaniu przestrzeni miejskiej i rozwoju turystyki dla osób z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych miast europejskich
Innovative Solutions in Adapting Urban Space and Tourism Development for People with Disabilities on the Example of Selected European Cities
Source
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 339-350, ryc., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship - Education
Issue title
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Keyword
Innowacje, Miasto, Turystyka, Osoby niepełnosprawne, Rozwój zrównoważony, Rozwój turystyki
Innovations, City, Tourism, Disabled people, Sustainable development, Tourism development
Note
streszcz., summ.
Country
Ávila, Kraków
Ávila, Cracow
Abstract
Około 80 mln osób w Europie ma jakiś stopień niepełnosprawności. Większość z nich mieszka na obszarach miejskich. Oczywiste jest, że ludzie ci mają takie same zdolności, aspiracje i motywacje do podróżowania jak osoby zdrowe, jednak z drugiej strony niepełnosprawni napotykają na znacznie więcej barier niż osoby pełnosprawne. Jest to szczególnie widoczne na obszarach miejskich. To sprawia, że pełny i równy udział niepełnosprawnych w turystyce i życiu codziennym staje się niemożliwy. Dlatego wiele miast europejskich - w obliczu wyzwania, jakim jest podniesienie poziomu dostępności swoich ulic, zabytków, atrakcji turystycznych czy budynków - wprowadza liczne innowacyjne koncepcje i rozwiązania, często wykorzystujące nowe technologie i metody projektowania. Miasta dostrzegły potencjał, który tkwi w grupie niepełnosprawnych turystów, i zaczęły wprowadzać szereg usprawnień, gdyż dostosowywanie przestrzeni miejskiej do potrzeb niepełnosprawnych - zarówno mieszkańców, jak i gości - niesie korzyści w długoterminowej stabilności. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie wiedzy na temat dostępności i adaptacji przestrzeni miejskiej, usług i produktów oraz omówienie zrównoważonego rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)

There are approximately 80 million people with disabilities living in Europe. Most of them live in cities. It is obvious that this group has the ability, aspiration and motivation to travel like normal healthy people, but on the other hand they also have significantly more barriers in their way, which healthy people do not have, especially in urban areas. This makes it impossible for handicapped people to be fully involved in tourism and everyday life. That is why many European cities face the challenge of improving the level of accessibility of their streets, monuments, attractions and buildings, introducing many innovative approaches and solutions using new technologies and design solutions. They have recognised the potential of handicapped tourists and introduced a number of improvements, because making urban spaces more accessible both to citizens and visitors will bring benefits in the long-term sustainability of heritage sites. This paper aims to generate relevant knowledge about accessibility and universal design concepts, with special emphasis on improving the accessibility of historical towns and the sustainable development of the available tourism. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambrose, I., Balmas, S., Barragán Iturriaga, A., Medina Higueras, M., Orejas, M. (2013). Accessible Routes in Historical Cities - A best practice guide for the planning, design, implementation and marketing accessible routes in historical urban environments. Bruksela: European Foundation Centre, ASBL.
 2. Darcy, S. (1998). Anxiety to Access: Tourism patterns and experiences of NSW people with physical disabilities. Sydney: Tourism New South Wales.
 3. Darcy, S., Daruwalla, P.S. (1999). The trouble with Travel: People with disabilities and Tourism. Social Alternatives, 18(1), 41-46.
 4. Deichmann, J. (2004). Accessible urban spaces - a challenge for urban designers. Copenhagen: The Fifth International Conference on Walking in the 21st Century, June 9-11 2014.
 5. Donnelly, J. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice. New York: Cornell University Press.
 6. European Commission (2011). European Commission's proposal to the Gothenburg European Council: A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. Brussels: COM.
 7. European Commission (2012). Access - City Award 2012: Rewarding and inspiring accessible cities across the EU. Luxemburg: Publications Office of the European Union.
 8. Mahmoudi, A., Fanaei, K. (2010). Revision of urban spaces to make it accessible for disabled people in order to achieve the aim of "city for all". W: M. Schrenk, V.V. Popovich, P. Zeile (red.), Cities for everyone - Liveable, Healthy, Prosperous. Vienna: CORP - Competence Center of Urban and Regional Planning, 1217-1222.
 9. Nicolae, I. (2008). Corporate Social Responsibility and Human Rights in the Context of the European Union. The Canadian Centre for German and European Studies, Working Paper Series, 16.
 10. Popiel, M. (2013). Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 119-134.
 11. Rzecznik Praw Obywatelskich (2011). Zasada równego traktowania - prawo i praktyka. Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 12. United Nations (1993). The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. New York: United Nations.
 13. Wysocki, M. (2009). Dostępna przestrzeń publiczna. Samorząd równych szans. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
 14. www.avilaturismo.com/en/avila-and-accessibility (2014, 10 września).
 15. www.krakowairport.pl (2014, 12 października)
Cited by
Show
ISSN
2083-3296
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu