BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ryzyko prawne inwestycji w sukuk
Legal Risk of Sukuk Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 421-431, bibliogr. 32 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Ryzyko prawne, Bankowość islamska, Sukuk, Finanse islamskie
Legal risk, Islamic banking, Sukuk, Islam finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sukuk to instrumenty finansów islamskich, które w ostatnich latach zyskały na znaczeniu zarówno w konwencjonalnym systemie finansowym, jak i opartym na zasadach szariatu. Celem pracy było przedstawienie ryzyka prawnego sukuk, które powinno być uwzględniane przez uczestników rynku tych instrumentów. W pracy zastosowano krytyczną analizę literatury przedmiotu, wykorzystując głównie pozycje anglojęzyczne. Rezultatem przeprowadzonych badań jest zalecenie wnikliwej analizy konstrukcji i warunków obrotu sukuk. Inwestorzy w ramach zarządzania ryzykiem prawnym powinni ustalić składniki majątku emitenta będące podstawą konstrukcji sukuk, podmioty uprawnione w zakresie własności i czerpania pożytków z tych aktywów oraz ich lokalizację prawną. Kwestią decydującą o kosztach, czasie trwania i skuteczności zabiegów prawnych jest też rodzaj systemu prawnego właściwego do rozstrzygania sporów między inwestorami a emitentem i inicjatorem emisji sukuk. Prezentacja krajowym przedsiębiorstwom i inwestorom rynku sukuk, który, w ocenie autora, posiada znaczny potencjał rozwoju, traktować należy jako główną wartość publikacji. (abstrakt oryginalny)

Sukuk are the instruments of Islamic finance which in recent years have gained importance both in the conventional financial system and in the system based on the sharia rules. The paper intends to present the legal risk of sukuk which should be taken into consideration by the participants of the market of these instruments. The work applies critical analysis of the literature of the subject, using primarily sources in the English language. The research results in a recommendation of an in-depth analysis of the construction and conditions of the sukuk trade. As part of legal risk management, investors should determine the assets of the issuer which are the basis of the sukuk construction, the entities authorised in the scope of ownership and collecting profit from these assets and their legal localisation. Another issue deciding on the costs, duration and effectiveness of legal actions is the type of the legal system competent for resolving disputes between investors, and the issuer and sukuk issue initiator. The presentation to domestic enterprises and investors of the sukuk market, which in the opinion of the author possesses significant potential for development, should be treated as the main value of the publication. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AAOIFI Statement on Sukuk and its Implications (2014), www.nortonrosefulbright.com.
 2. Adam N.J., Thomas A. (2004), Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, Euromoney Books, London, s. 42-43.
 3. Al-Bashir M., Al-Amine M. (2008), Sukuk Market: Innovations and Challenges, w: Islamic Capital Markets. Products, Regulation & Development, red. S.S. Ali, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, s. 37, 39-40.
 4. Al-Bashir M., Al-Amine M. (2012), Global Sukuk and Islamic Securitization Market. Financial Engineering and Product Innovation, Leiden-Boston, s. 346-349.
 5. Ayub M. (2007), Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.
 6. Bläz K. (2004), A Murabaha Transaction in an English Court - The London High Court of 13th February 2002 in Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Ltd. V. Symphony Gems N.V. & Ors, "Islamic Law and Society" vol. 11, no. 1, s. 117-134.
 7. Buang A.H. (2007), Islamic Contracts in a Secular Court Setting? Lessons from Malaysia, "Arab Law Quarterly" vol. 21, no. 4, s. 321-330.
 8. Crouhy M., Galai D., Mark R. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York, s. 37.
 9. Disclosure Requirements for Islamic Capital Market Products (2013), Securities Commission Malaysia, Kuala Lumpur, s. 28, 35, 39, 54.
 10. Enhancing Infrastructure for Islamic Capital Market (2013), Securities Commission Malaysia, Kuala Lumpur.
 11. Foster N.H.D. (2007), Islamic Finance Law as an Emergent Legal System, "Arab Law Quarterly" vol. 21, no. 2, s. 172-174.
 12. Halim N. (2012), Sukuk and the Islamic Capital Markets: Moving Forward, w: Islamic Finance News Supplements. Sukuk & Capital Market, red. N. Halim, Redmoney Group, Kuala Lumpur, November, s. 5.
 13. Hidayat S.E. (2013), A Comparative Analysis between Asset Based and Asset Backed Sukuk: Which One is More Shariah Complaint?, "International SAMANM Journal of Finance and Accounting" vol. 1, no. 2, s. 24-31.
 14. Hooft K., Muller N. (2011), Legal and Tax Aspects of Cross-border Sukuk Structuring and Distribution, w: Global Growth, Opportunities and Challenges in the Sukuk Market, red. S. Jaffer, Euromoney Books, London, s. 119-128.
 15. Islamic Finance, Survey on Global Legal Issues and Challenges (2008), IFSB, Kuala Lumpur.
 16. Jaffer S. (2011), The Emergence of a Global Sukuk Market, w: Global Growth, Opportunities and Challenges in the Sukuk Market, red. S. Jaffer, Euromoney Books, London, s. 15.
 17. Kaczmarek T.T. (2010), Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, s. 82-83.
 18. Khaleq A.A., Cosgrave B. (2011), The Perfect Sandstorm: The Dangers and Uncertainties Surrounding the Restructuring of Shari'a-complaint Debt Capital Market Instruments, w: Global Growth, Opportunities and Challenges in the Sukuk Market, red. S. Jaffer, Euromoney Books, London, s. 91-102.
 19. Kuziak K. (2011), Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko, "Monografie i Opracowania", nr 200, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 148-151.
 20. Mauro F. di, Caristi P., Couderc S., Maria A. di, Ho L., Grewal B.K., Masciantonio S., Ongena S., Zaher S. (2013), Islamic Finance in Europe, "Occasional Paper Series" no. 146/June, European Central Bank, Frankfurt am Main, s. 34.
 21. Muhammad M., Sairally B.S. (2013), Sharia Criticisms against Sukuk, w: Sukuk Perceptions and Forecast Study 2014, red. E.A. Alim, Thomson Reuters Zawya, s. 112-116.
 22. Nesan K. (2008), Arab-Malaysian Finance Berhad vs. Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd and Ors, "Malaysian Law Journal" no. 5, 631-660.
 23. Niedziółka P. (2013), Ryzyko operacyjne, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 196-198.
 24. Raheem A. (2013), International Sukuk: A Need for More Disclosure and Better Transparency, w: Islamic Finance Gateway - Sukuk Perceptions and Forecast Study 2014, red. E.A. Alim, Thomson Reuters Zawya, s. 86-88.
 25. Rajoo S. (2012), Dispute Resolution: The Final Piece of the Puzzle, w: Islamic Finance News Supplements. Sukuk & Capital Market, red. N. Halim, Redmoney Group, Kuala Lumpur, November, s. 22-23.
 26. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2012), KNF, Warszawa.
 27. Shari'a Standard no. 17 on Investment Sukuk (2003), AAOIFI, Manama, 298-300.
 28. Saeed A., Salah O. (2012), History of Sukuk: Pragmatic and Idealist Approaches to Structuring Sukuk, w: The Islamic Debt Market for Sukuk Securities. The Theory and Practice of Profit Sharing Investment, red. M. Ariff, M. Iqbal, S. Mohamad, Edward Elgar, Cheltenham, s. 50.
 29. Shahida S., Hafizi A.M., Hafizud din-Syah B.A.M. (2013), Predicting Probability of Defaults: A Case Study of the Malaysian Sukuk Market, "EADN Working Paper" no. 72, s. 15-16.
 30. Sukuk Report. A comprehensive study of the International Sukuk market (2009), International Islamic Financial Market, Manama, s. 31-33.
 31. Vizcaino B. (2014), New Dubai Sukuk Standards Seek to Clarify Liability, Rights, http://in.reuters.com.
 32. Zakaria N.B., Isa M.A.M., Abidin R.A.Z. (2012), The Construct of Sukuk, Rating and Default Risk, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" no. 65, s. 665.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu