BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejczak Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Projektowanie celów zajęć według koncepcji kształcenia opartego na efektach
Designing the Aims of Courses According to the Concept of Outcome-Based Education
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 5, s. 28-44, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Jakość kształcenia, Efektywność, Szkolnictwo wyższe
Quality education, Effectiveness, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany w szkolnictwie wyższym będące konsekwencją procesu bolońskiego stały się źródłem zwiększonych wymagań wobec nauczycieli akademickich. Oczekuje się, że utrzymają wysoką jakość kształcenia przy jednoczesnym umasowieniu studiów i rosnącej konkurencji. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się opinie o niskiej przydatności zajęć na uczelni i dlatego w tym kontekście podjęto problem jakości celów kształcenia. Celem artykułu jest przedstawienie zależności, jakie występują pomiędzy celami kształcenia, sposobem prowadzenia zajęć a efektami kształcenia. Na tle ogólnie zarysowanych zmian w obrębie kształcenia wyższego, które doprowadziły do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji i w konsekwencji dyrektywy, aby cele kształcenia zapisywać w języku mierzalnych efektów, przybliżono koncepcję kształcenia opartego na efektach (OBE), która jest istotą zmiany filozofii kształcenia. Następnie zaprezentowano metodykę projektowania celów zajęć według koncepcji OBE i zwrócono uwagę na ich różnorodność i taksonomie. Bardzo silnie zaakcentowana została potrzeba uwzględniania nie tylko wiedzy deklaratywnej, ale i proceduralnej, co wymaga zmiany podejścia do sposobu prowadzenia zajęć, to jest zaangażowania intelektualnego studentów oraz wszechstronnej ich aktywności. Podkreślono też znaczenie zadań dydaktycznych, które umożliwią studentom analizowanie, syntetyzowanie, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów zgodnie z założonymi efektami kształcenia. Całość kończą uwagi o prowadzeniu zajęć w sposób bardziej interesujący studentów.(abstrakt oryginalny)

Changes within higher education as a consequence of the Bologna process have become a source of increased requirements for teachers. They are expected to maintain a high quality of education despite the massification of studies and increasing competition. At the same time, more and more often, opinions can be heard that classes taught at universities are not very useful. Thus, in this context the issue of the quality of learning objectives will be addressed. The aim of this paper is to present the dependencies that exist between learning objectives, methods of teaching and learning outcomes. Against the background of the generally outlined changes within higher education, which have led to the implementation of the National Qualifications Framework, including a directive on formulating measurable learning outcomes, the paper discusses the concept of outcome- based education (OBE) which is the essence of the changing philosophy of education. Next, the methodology of designing learning goals based on the concept of OBE is presented, and attention is drawn to the diversity and taxonomy of the goals. The need to take into account not only declarative but also procedural knowledge is strongly emphasized. This requires a change in the approach to teaching, which ought to be based on the intellectual involvement and increased activity of students. The author also highlights the importance of teaching tasks that allow students to analyse, synthesize, think critically and solve problems, according to the intended learning outcomes. The article ends with some remarks concerning ways of making classes more interesting for students.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejczak, A., 2008, Cele kształcenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w: Urbaniak, B. (red.), Zarządzane zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki, Difin, Warszawa.
 2. Andrzejczak, A., 2012, Sukcesy i porażki w kształceniu studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w: Andrzejczak, A. (red.), Dylematy wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Białowąs, S., Butler, D., Idczak, P., Klimanek, T., Olejniczak, T., Sławecki, B., Szwarc, K., 2013, Badanie losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Raport pierwszej edycji badania, Poznań.
 4. Barrie, S., 2004, A Research-based Approach to Generic Graduate Attributes Policy, Higher Education Research and Development, 23, s. 261-276.
 5. Biggs, J., Tang, C., 2009, Teaching for Quality Learning at University, 3rd ed. Mc Graw Hill, Society for Research into Higher Education.
 6. Clark, B.R., 1998, Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways to Transformation, IAU Press, Oxford - New York.
 7. Davis, M., 2003, Outcome-Based Education, http://www.utpjournals.com/jvme/tocs/303/258.pdf, 25.09.2014.
 8. Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, 2009, Ernst & Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fa5b19e372e1bed45db817b8380c8468.pdf.
 9. http://education.stateuniversity.com/pages/2304/Outcome-Based-Education.html"> Outcome Based Education-The Dilemma of Defining Outcome Based Education, Objective Based Education as a Reform Ideal.
 10. Jóźwiak, J., Morawski, R., 2009, Społeczna rola szkolnictwa wyższego i jego misja publiczna w perspektywie dekady 2010-2020, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 11. Kusideł, E., 2005, Poprawa jakości nauczania a kształcenie ukierunkowane na umiejętności, w: System ciągłego doskonalenia jakości w procesie kształcenia akademickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Lindberg-Sand, A., Olsson, T., Olsson, A., 2009, Programme Structures, Learning Outcomes, and Student Assessment - Did the Bologna Process Make Any Difference?, Utvecklinskonferesen for Sveriges ingenjorsutbildningar, LTH 2-3, December 2009.
 13. Niemierko, B., 1999, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 14. Petty, G., 2010, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP, Sopot.
 15. Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów, 2010, Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 16. Proces boloński, www.nauka.gov.pl/proces-bolonski.
 17. Ramsden, P., 1992, Learning to Teach in Higher Education, Routledge Falmer, London and New York.
 18. Rydzewska-Włodarczyk, M., 2011, Zasady oceny efektów kształcenia - wybrane problemy, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetnensis, Oeconomica 287 (63), s. 223-234.
 19. Schlafly Phyllis Report, 1993, What's Wrong with Outcomes Based Education, http://www.ourcivilisation.com/dumb/dumb3.htm.
 20. Spady, W., Marshall, K., 1991, Beyond Traditional Outcome - Based Education, Educational Leadership, vol. 49, no. 2, p.67-72.
 21. Szkoły wyższe i ich finance w 2012 r., 2013, GUS, Warszawa.
 22. Szlosek, F., 1998, Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom.
 23. Wode, J., Keiser, J., 2011, Online Course Evaluation. Literature Review and Findings, Academic Affairs, Columbia College, Chicago.
 24. Wróblewska, W., 2012, Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, E-mentor, nr 1.
 25. Wyrozębski, P., 2009, Podejście do tworzenia programów nauczania opartych na efektach kształcenia, E-mentor, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu