BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wach-Kąkolewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ewaluacja zajęć jako instrument podnoszenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - badania, refleksje, kierunki zmian
Class Evaluation as an Instrument of Improving the Quality of Education at the Poznań University of Economics - Research, Reflection, and Directions for Change
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 5, s. 45-63, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Nauczyciele, Jakość kształcenia, Proces dydaktyczny w szkole wyższej
Teachers, Quality education, Teaching process in higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zapewnienie i podnoszenie jakości kształcenia, w tym jakości dydaktyki akademickiej, jest procesem bardzo ważnym dla różnych grup interesariuszy szkolnictwa wyższego, jak i w skali makro dla całego społeczeństwa. Szczególnie w ostatnich latach, pod wpływem zmian zachodzących na skutek reformowania uczelni wyższych na poziomie zarówno europejskim (proces boloński), jak i narodowym czy lokalnym, w wielu dokumentach podkreśla się problem i znaczenie jakości. Stawianych jest też wiele pytań o sposoby podnoszenia jakości kształcenia. Jednym z nich jest dbałość o ewaluację procesu kształcenia, która w większości polskich uczelni sprowadza się głównie do badania opinii studentów na temat zajęć i wykładowców po zakończeniu semestru. Inną formą są hospitacje zajęć, które z reguły są po prostu formalnym wymogiem i przykrym obowiązkiem przełożonych, nieniosącym wsparcia nauczycielom i okazji do rozwijania swojego warsztatu pracy. Celem artykułu jest omówienie sposobów ewaluacji zajęć dydaktycznych służących rozwojowi i doskonaleniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na tle ograniczeń związanych ze studencką oceną zajęć i wykładowców.(abstrakt oryginalny)

Ensuring and improving the quality of education, including the quality of academic teaching, is a very important process for the various higher education stakeholder groups, as well as for society as a whole. The importance of the issue of quality has been stressed in a number of documents, particularly in recent years, following the changes that have occurred as a result of university reforms, both at the European (the Bologna Process) and at national or local levels. There is also an ongoing debate on how to improve the quality of education. One of the ways is to take particular care in the evaluation of the educational process, which in most Polish universities comes down to conducting surveys in which students provide feedback on classes and teachers at the end of a semester. Another way of improving the quality of education are class observations, which are usually simply a formal requirement and an unpleasant chore that has to be carried out by superiors rather that an opportunity for supporting the teachers and fostering their professional development. The aim of this paper is to present some possible methods for class evaluation which can promote the development of pedagogical competence and help academics to improve their teaching skills. The issue will be discussed in the broader context of barriers relating to the evaluation of instruction by students.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejczak, A., 2012, "Sukcesy" i "porażki" w kształceniu studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w: Andrzejczak, A. (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe, nr 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 32-51.
 2. Andrzejczak, A., Wach-Kąkolewicz, A., 2010, Postawy i oczekiwania studentów I roku UEP wobec studiowania na uczelni wyższej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 2(16), s. 87-108.
 3. Angelo, T.A., Cross, K.P., 1993, Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers, Jossey-Bass, San Francisco.
 4. Bauman, T., 2003, Zagrożenia tożsamości uniwersytetu, w: Ładyżyński, A., Raińczuk, J. (red.), Uniwersytet - między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków.
 5. Czerepaniak-Walczak, M., 2013, (red.), Fabryki dyplomów czy universitas?, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 6. Deklaracja Bolońska, Szkolnictwo wyższe w Europie, 1999, http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf [dostęp: 20.09.2014].
 7. Diagnoza Szkolnictwa Wyższego w Polsce, 2009, Ernst & Young, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fa5b19e372e1bed45db817b8380c8468.pdf [dostęp: 20.09.2014].
 8. Fink, L.D.,1995, Evaluating Your Own Teaching, w: Seldin, P. (ed.), Improving College Teaching, Anker Publishing Company, Bolton.
 9. Jelonek, M., Skrzyńska, J., 2010, Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - uwagi wstępne, w: Przybylski, W., Rudnicki, S., Szwed, A. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków.
 10. Omingo, M., 2014, Using Reflective Questions. A Feed-forward Process within Peer Support of Observation of Teaching, http://www.iced2014.se/proceedings/1283_Omingo.pdf [dostęp: 16.09.2014].
 11. Pratt, D.D., 1997, Reconceptualizing the Evaluation of Teaching in Higher Education, Higher Education, Kluwer Academic Publishers, the Netherlands, vol. 34, s. 23-44.
 12. Ramsden, P., 1992, Learning to Teach in Higher Education, Routledge Falmer, London and New York.
 13. Ramsden, P., Dodds, A., 1989, Improving Teaching and Courses: A Guide to Evaluation, Center for the Study of Higher Education, Parkville.
 14. Raport OECD Education at a Glance, 2014, http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf [dostęp: 20.09.2014].
 15. Ratajczak, M., 2007, Jakość szkolnictwa ekonomicznego. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w dobie przemian, www.pte.pl/pliki/0/247/PTE%20Kongres%20Ratajczak.ppt [dostęp: 4.04.2013].
 16. Ryegård, Å., Apelgren, K., Olsson, T., 2010, About the Project - Background, Organisation and Results, w: Ryegård, Å, Apelgren, K., Olsson, T., Swedish Perspective on Pedagogical Competence, Division for Development of Teaching and Learning, Uppsala University, Uppsala.
 17. Sławecki, B., Wach-Kąkolewicz, A., 2012, "Chcemy pracy!" - motywacje i oczekiwania studentów wobec uczelni ekonomicznych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3(25), s. 149-165.
 18. Strategia Szkolnictwa Wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy, 2009, KRASP, FRP, UW, Warszawa, http://www.frp.org.pl/pliki/strategiai.pdf [dostęp: 20.09.2014].
 19. Studencka Marka, 2014, Współczynnik solaryzacji - szkolnictwo wyższe, http://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=1922 [dostęp: 20.09.2014].
 20. Wach-Kąkolewicz, A., 2013, Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczycieli akademickich - potrzeby i działania, Neodidagmata, nr 35, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 3-20.
 21. Wach-Kąkolewicz, A., 2014, Wyniki badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Konferencja Dydaktyczna UEP, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu