BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kieruzel Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie podejścia Markowitza do minimalizacji ryzyka projektu informatycznego
Applying Portfolio Theory For Risk Minimization in IT Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 155-162, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Edukacja informatyczna, Mnożniki Lagrange'a
Risk management, IT education, Lagrange multiplier
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano algorytm minimalizacji ryzyka projektu informatycznego przygotowany w oparciu o teorię portfelową Markowitza. Zastosowanie teorii portfelowej daje możliwość optymalizowania ekspozycji na ryzyko projektu informatycznego poprzez świadomy dobór struktury zadań projektowych. Wybór projektu o zadanym (minimalnym) poziomie ryzyka wynika z decyzji osób zaangażowanych w projekt, jednak powinien być on ograniczony do tzw. projektów efektywnych. W artykule projekty informatyczne potraktowano jako zbiory aktywności składające się z kategorii zadań: Wytwarzania (W), Analizy i projektowania (P), Zarządzania (Z), Wdrożenia i wsparcia (S). Takie podejście pozwoliło wyznaczyć projekt informatyczny o minimalnym ryzyku z wykorzystaniem metody mnożników Lagrange'a. (abstrakt autora)

This paper presents an algorithm for minimizing the risk of IT project based on Markowitz portfolio theory. The application of portfolio theory makes possible optimizing the risk exposure of an IT project through conscious choice of the structure of the project tasks. IT project is treated as a set of activities consisting of the categories of tasks: Manufacturing (W), Analysis and Design (P), Management (Z), Implementation and Support (S). This approach allowed to designate minimal risk in IT project with using the method of Lagrange multipliers. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jajuga K. (2004), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucji finansowej - metody ilościowe a wyzwania praktyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15.
  2. SourceForge.net (2011), http://www.sourceforge.net.
  3. Tarczyński W. (2001), Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2004), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu