BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soroka-Potrzebna Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w opinii eksportujących mikroprzedsiębiorstw
Insurance as a Method of Risk Management in the Opinion of Exporting Microenterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 433-440, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Handel zagraniczny przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Ubezpieczenia eksportowe
Risk management, Foreign trade enterprises, Micro-enterprise, Export insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Prezentacja opinii mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową na temat wykorzystania ubezpieczeń jako metody zarządzania ryzykiem. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu, danych wtórnych (dane Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Pekao) oraz badanie empiryczne przeprowadzone metodą CAWI wśród mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Wynik - Informacja dotycząca wykorzystaniu ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przez mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, a także informacja o zaletach tejże metody zarządzania ryzykiem. Oryginalność/wartość - Artykuł ukazuje ubezpieczenia jako formę zabezpieczenia działalności mikroprzedsiębiorstw przez ryzykiem, oczami podmiotów prowadzących działalność eksportową. Badania pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jaki procent eksportujących przedsiębiorstw korzysta z tej metody zarządzania ryzykiem, a także dlaczego, zdaniem mikroprzedsiębiorców, jest to skuteczna i dobra metoda. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the opinion of microenterprises engaged in export activity about insurance as a way of risk management. Design/methodology/approach - Analysis of the literature and secondary data (data of Main Stactistial Office, State Business Development Agency and Pekao Bank), and empirical study, with use of CAWI method, carried out through exporting microenterprises. Findings - Information about the use of insurance in risk management, by exporting microenterprises, and about benefits of this method of risk management. Originality/value - The article presents insurance as a form of security from risk, for microenterprises, from the point of view of exporting entities. Research allow to answer on the question, what percent of exporting microenterprises are using this method of risk management, and also why, in opinion of exporting microenterprises, this is effective and good method? (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Atkins I., Bates I. (2008), Insurance. Global Professional Publication, London.
  2. Bednarczyk T.H. (2000), Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Dudziński J., Knap R. (1999), Handel zagraniczny, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
  4. Kaczmarek T.T., Zarzycki M. (2005), Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
  5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 (2013), PARP, Warszawa.
  6. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 (2014), Bank Pekao, Warszawa.
  7. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
  8. Thoyts R. (2010), Insurance. Theory and Practice, Routledge, New York.
  9. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko (2002), red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu