BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaspars-Wieloch Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
O kursie "optymalizacja czasowo-kosztowa projektu", czyli o mojej przygodzie z e-learningiem
On the Course "Time-Cost Project Optimization" and My Adventure with E-Learning
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 5, s. 120-142, rys., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Zdalne nauczanie, Reforma oświaty, Studenci, Modele matematyczne
e-learning, Educational system reforms, Students, Mathematical models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Korzyści płynące z e-learningu dostrzega coraz większe grono wykładowców i studentów, choć nadal część nauczycieli akademickich sceptycznie ocenia możliwości zdalnego kształcenia. W pracy autorka podzieli się doświadczeniami z przygotowania materiałów dydaktycznych do kursu e-learningowego pt. Optymalizacja czasowo- kosztowa projektów, powstałego w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki", oraz z funkcjonowania tegoż kursu. Autorka stwierdza, iż pomimo różnych niedogodności związanych z e-edukacją taka forma kształcenia posiada więcej zalet aniżeli wad i umożliwia osiągnięcie celu reformatorów szkolnictwa wyższego, jakim jest motywowanie studentów do większej samodzielności, kreatywności i operatywności w czasie studiów.(abstrakt oryginalny)

More and more lecturers and students recognise the advantages of e-learning, although some academics are still sceptical about the possibilities offered by distance education. In this paper the author shares her experiences relating to the preparation of teaching materials for an e-learning course entitled "Time-cost project optimization", created within the framework of the "Kadry dla Gospodarki" (Human Resources for the Economy) project, and to the functioning of this course. In her opinion, despite some inconveniences that accompany e-education, such a form of education has more benefits than shortcomings as it enables teachers to implement the aim intended by the reformers of the higher education system, which is to stimulate students to be more independent, creative and efficient during studies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anholcer, M., Gaspars-Wieloch, H., 2011, Efficiency Analysis of the Kaufmann and Desbazeille Algorithm for the Deadline Problem, Operations Research and Decisions, no. 1, Oficyna wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 5-18.
 2. Anholcer, M., Gaspars-Wieloch, H., 2012, Badania operacyjne z Excelem, Materiały dydaktyczne, nr 263, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Anholcer, M., Gaspars-Wieloch, H., 2013, Accuracy of the Kaufmann and Desbazeille Algorithm for Time-cost trade-off Project Problems, Statistical Review, no. 3, Polska Akademia Nauk, Komitet Statystyki i Ekonometrii, Warszawa, s. 341-358.
 4. Brzęczek, T., Gaspars-Wieloch, H., Godziszewski, B., 2010, Podstawy badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 5. Dniestrzański, P, 2011, Studia ekonomiczno-matematyczne - analiza wybranych aspektów oferty edukacyjnej, Didactics of Mathematics, no. 8(12), The Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wrocław, s. 5-16.
 6. Dżega, D., 2012, Sposoby obserwacji zachowań uczestników procesu zdalnego nauczania, w: Dąbrowski, M., Zając, M. (red.), E-learning, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa, s. 128-136.
 7. Gaspars, H., 2006a, Analiza czasowo-kosztowa (CPM-COST). Algorytm a model optymalizacyjny, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 1, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 5-19.
 8. Gaspars, H., 2006b, Propozycja nowego algorytmu w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3-4, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 5 - 27.
 9. Gaspars-Wieloch, H., 2008a, Analiza sieciowa przedsięwzięć, w: Sikora, W. (red.), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Gaspars-Wieloch H., 2008b, Przegląd modeli optymalizacyjnych stosowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć, w: Sikora, W. (red.), Z prac Katedry Badań Operacyjnych, Zeszyty Naukowe, nr 104, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Gaspars-Wieloch, H., 2008c, Przegląd wybranych metod skracania czasu realizacji przedsięwzięcia, w: Kopańska-Bródka, D. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Gaspars-Wieloch, H., 2008d, Wyznaczanie wariantów czasowo-kosztowych realizacji projektu, w: Trzaskalik, T. (red.), Badania operacyjne w planowaniu projektów, Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 13. Gaspars-Wieloch, H., 2009, Metody optymalizacji czasowo-kosztowej przedsięwzięcia, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 14. Gaspars-Wieloch, H., 2010, How to Teach Quantitative Subjects at Universities of Economics in a Comprehensible and Pleasant Way?, Didactics of Mathematics, no. 7(11), The Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław, s. 33-48.
 15. Gaspars-Wieloch, H., 2011, Możliwe zastosowania algorytmu Bermana w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięcia, w: Gajda, J.B., Jadczak, R. (red.), Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersystetu Łódzkiego, Łódź, s. 41-60.
 16. Gaspars-Wieloch, H., 2012a, Time-cost Project Management with Solver, Contemporary Issues in Business, Management and Education '2012, Vilnius Gediminas Technical University Press, s. 519-531.
 17. Gaspars-Wieloch, H., 2012b, Zastosowanie raportów Solvera do zarządzania czasem projektu, w: Z prac Katedry Badań Operacyjnych, Zeszyty Naukowe, nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 34-48.
 18. Gaspars-Wieloch, H., 2013, Metoda skracania przekrojów ścieżek niedopuszczalnych sieci jako narzędzie optymalizacji czasowo-kosztowej projektu, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 26-45.
 19. Hyla, M., 2009, Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 20. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - Europejskie ramy odniesienia, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30.12.2006.
 21. Łyko, J., 2007, O standardach kształcenia, Didactics of Mathematics, no. 4(8), The Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, s. 5-12.
 22. Maciuk, A., 2011, Wpływ standardów kształcenia na poziom nauczania matematyki w wyższych szkołach ekonomicznych, Didactics of Mathematics, no. 8(12), The Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, s. 81-90.
 23. Miśkiewicz, M., 2011, Wpływ nowego programu nauczania matematyki w szkołach średnich na wyniki nauczenia matematyki na uczelniach ekonomicznych, Didactics of Mathematics, no. 8(12), The Publishing Mouse of Wrocław University of Economics, Wrocław, s. 101-112.
 24. Pawlak, J., 2012, Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów, w: Dąbrowski, M., Zając, M. (red.), E-learning, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa, s. 144-150.
 25. Rice, W., 2006, Moodle E-learning Course Development, Pact Publishing, Birmingham.
 26. Stanisławska-Mischke, A.K., 2011, Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w Internecie, w: Dąbrowski, M., Zając, M. (red.), Koncepcje i praktyka e-edukacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 118-125.
 27. Stanisławska-Mischke, A.K., 2012a, E-learning i "punkty podparcia" motywacji nauczycieli akademickich - propozycje rozwiązań, w: Dąbrowski, M., Zając, M. (red.), E-learning, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 80-88.
 28. Stanisławska-Mischke, A.K., 2012b, E-learning i "punkty podparcia" motywacji nauczycieli akademickich. Wprowadzenie w problematykę, w: Sieniawski, L. (red.), Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów w edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 67-74.
 29. Szandurski, J., 2012, Możliwości i ograniczenia e-edukacji w doskonaleniu kompetencji kluczowych, w: Dąbrowski, M., Zając, M. (red.), E-learning, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa, s. 103-114.
 30. Targiel, K., 2009, Wybrane języki problemów optymalizacyjnych, Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, Trzaskalik, T. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 31. Trzaskalik, T., 2008, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 32. Trzaskalik, T., Jarek, S., 2005, Wspomaganie nauczania badań operacyjnych na platformie Moodle, Konferencja: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, Złotniki Lubańskie, 12-14 maja 2005.
 33. Wachowicz, T., 2007, Wykorzystanie systemu Moodle we wspomaganiu dydaktyki badań operacyjnych, w: Trzaskalik, T. (red.), Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań operacyjnych, Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu