BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
Use of the Concept of Virtual Organization for Identification of Business (Meta)Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 193-201, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Modele biznesowe
Business models
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule wskazano koncepcję modelu biznesu jako wartościowego podejścia do zarządzania we współczesnych warunkach biznesu. Zwrócono jednak uwagę na dużą dynamikę zmian modeli biznesu skutkującą trudnościami w ich identyfikowaniu i badaniu. W konsekwencji zaproponowano wykorzystanie koncepcji organizacji wirtualnej do identyfikacji metamodelu biznesu zawierającego preferencje decydentów firm. Metamodel biznesu wykorzystany może być do tworzenia poszczególnych modeli biznesu odpowiadających bieżącym warunkom i podejmowanym aktywnościom.(abstrakt autora)

In the paper the concept of a business model is indicated as a valuable approach to management in the contemporary business conditions. However, the attention has been paid to the issue of high dynamics of business models resulting in difficulties in their identification and studying them. As a consequence of the above mentioned conditions the proposal for using the concept of virtual organization to identify business meta-model containing preferences of the companies' decision-makers is put forward. The business metamodel can be used to create various business models corresponding to the current conditions and the activities undertaken. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amit R., Zott Ch. (2012), Creating Value Through Business Model Innovation, MIT Sloan Management Review, Vol. 53, Iss. 3.
 2. Brzozowski M. (2006), Ewolucja pojęcia wirtualności i definiowanie organizacji wirtualnej, [w:] P. Płoszajski, G. Bełz (red.), Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 3. Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 4. Chorób R. (2012), The significance of innovative integration relations in regional development compared to globalization processes [w:] M. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 28, Rzeszów 2012.
 5. Davenport T., Leibold M., Voelpel S. (2012), Strategic Management in the Innovation Economy, Wiley, Germany 2006; cyt. za: M. Duczkowska-Piasecka (red.), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 6. Duczkowska-Piasecka M. (red.) (2012), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 7. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 8. Jabłoński A. (2014), Projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw, EiOP, nr 5.
 9. Kotylak S., (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin nr 763 (105).
 10. Kuczera K. (2013), Strategia doboru podmiotów wchodzących w skład organizacji wirtualnej, [w:] A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Westend, Szczecin.
 11. Kuczera K. (2014), Konceptualizacja konstruktu organizacji wirtualnej na potrzeby badań, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 12. Mintzberg H. (2003), Unconventional Wisdom: A conversation with Henry Mintzberg, Leadership in Action, Vol. 23, Iss. 4.
 13. Mowshowitz A. (1986), Social Dimensions of Office Automation, Advances in Computers, Vol. 25.
 14. Niemczyk J. (2006), Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 16. Pańkowska M. (1998), Typologia organizacji wirtualnych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 3.
 17. Pańkowska M. (2003), Projekty Open Source w organizacjach wirtualnych, [w:] T. Porębska-Miąć, H. Sroka, Systemy Wspomagania Organizacji SWO '2003, Katowice.
 18. Radomska J. (2013), Myślenie strategiczne - modny trend czy skuteczna alternatywa dla planowania strategicznego?, MBA CE, Vol. 21, No. 1.
 19. Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; cyt. za: J. Drzewiecki, J. Niemczyk, Modele biznesowe - próba klasyfikacji. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw, [w:] P. Płoszajski, G. Bełz (red.), Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 20. Stokalski B. (2009), Polskie firmy rzadko szukają nowych modeli biznesowych, HBR Polska, lipiec-sierpień 2009; cyt. za: B. Moszoro, K. Gadomska-Lila, Innowacyjny model biznesowy - kluczowe elementy, MBA CE, Vol. 21, No. 1, 2013.
 21. Voelpel S., Leibold M., Tekie E., von Krogh G. (2005), Escaping the Red Queen Effect in Competitive Strategy: Sense-testing Business Models, European Management Journal, Vol. 23, 2005; cyt. za: A. Jabłoński, Projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw, EiOP, nr 5.
 22. Williamson O. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implica-tions: A Study in the Economics of Internal Organization, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu