BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ marki na tworzenie wartości w bankach - wyniki badań wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Brand and Shareholder Value Creation in Banking - Evidence from Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 511-521, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Tworzenie wartości, Marka banku, Wartość dla akcjonariuszy, Stopa procentowa
Value creation, Bank brand, Shareholder Value (SHV), Interest rate
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja wpływu siły marki na wskaźnik wartość rynkowa/wartość księgowa oraz oprocentowanie lokat dla wybranych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), metodę dedukcji i indukcji oraz analizę regresji panelowej. Wynik - W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule wykazano statystycznie istotny wpływ siły marki na oprocentowanie lokat w bankach i brak statystycznie istotnego wpływu siły marki na wskaźnik wartość rynkowa/wartość księgowa. Oryginalność/wartość - Przedstawione treści stanowią pierwszą w literaturze polskiej analizę ekonometryczną wpływu siły marki na oprocentowanie lokat i wskaźnik P/BV dla banków notowanych na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the impact of the brand strength coefficient on Price/Book value index and bank interest expense for selected banks listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The paper uses the method of literature studies (Polish and foreign literature), the method of deduction and induction, and a panel regression analysis. Findings - As a result of analysis conducted in the article, statistical significant relationship between brand strength and bank interest expense have been identified, while no statistically significant relationship between brand strength and market value to book value index have been found. Originality/value - The contents are the first in Polish literature econometric analysis of impact of the brand strength coefficient on P/BV index which is indicator of the shareholder value creation and interest expense, in the case of banks listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D. (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York.
 2. Almquist E., Winter N. (1998), Building Powerful Brands for Profitable Growth in Financial Services, mercerm.com.
 3. Berthon P., Pitt L., Chakrabarti R., Simon M. (2011), Brand Worlds - from Articulation to Integration, "Journal of Advertising Research", March.
 4. Calkins T. (2005), The Challange of Branding, w: A. Tybout, T. Calkins, Kellogg on Branding, Wiley, Hoboken.
 5. Chernatony L. de, Harris F. (2002), The Challenge of Financial Services Branding: Majoring on Category or Brand Values, Open University Business School.
 6. Donaldson T.H. (1992), The Treatment of Intangibles: A Banker's View, St. Martin's Press, New York.
 7. Doyle P. (2008), Value-Based Marketing, Wiley, Chichester.
 8. Interbrand (2001), Bank on the Brand, Interbrand Business Papers no. 1, www.brandchannel.com.
 9. Keller K. (1993), Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, "Journal of Marketing" vol. 57, January.
 10. Koller T., Goddart M., Wessels D. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Hoboken.
 11. Kotler P., Armstrong G. (1994), Principles of Marketing, Prentice Hall, Englewood Hall.
 12. Mizik N., Jacobsen R. (2005), Talk About Brand Strategy, Harvard Business Review, September.
 13. Ohnemus L. (2009), Is Branding Creating Shareholder Wealth for Banks?, "International Journal of Bank Marketing" vol. 27, no 3.
 14. Ranking Najcenniejszych Polskich Marek (2009), "Rzeczypospolita", dodatek z dnia 10 grudnia.
 15. Root S. (2003), Branding for Banks, "UBS News for Banks" IV.
 16. Shyder N. (2012), Why Brand Matters?, "Bank Director", 1st quarter.
 17. Urbanek G. (2012), Reklama a siła i wartość marki dla wybranych kategorii produktów, "Marketing i Rynek" nr 5.
 18. Urbanek G. (2012), Siła marki a wyniki finansowe banków, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4.
 19. Urbanek G. (2005), Wykorzystanie marki do kreowania wartości w bankach, "Bank i Kredyt" nr 1.
 20. Ustawa Prawo własności przemysłowej (2000), DzU z 2001 r. nr 49, poz. 508; z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 108, poz. 945, nr 113, poz. 983, nr 153, poz. 1271; t.j. DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. nr 33, poz. 286.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu