BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łukiewska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Competitive Position of the Food Industry of the European Union on the Global Market
Pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego Unii Europejskiej na rynku światowym
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 63-72, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Handel międzynarodowy, Konkurencyjność
Food industry, International trade, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przeprowadzone badania wpisują się w handlowy nurt badań nad konkurencyjnością. Celem głównym była ocena pozycji konkurencyjnej przemysłu spożywczego Unii Europejskiej (UE) na rynku światowym w latach 2000-2013. Zastosowano wskaźniki bazujące na wynikach osiąganych w handlu zagranicznym: udział w światowym eksporcie, wskaźnik pokrycia importu eksportem oraz wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych. Przemysł spożywczy został zdefiniowany na podstawie agregacji działów 01-09, 11, 4 SITC Rev. 3. Z badań wynika, że UE i USA były największymi eksporterami produktów przemysłu spożywczego na świecie. Ich znaczenie w światowym eksporcie maleje nieznacznie na korzyść takich krajów, jak Chiny i Brazylia. Uzyskiwana przez UE nadwyżka w handlu żywnością była niewielka, zwłaszcza w porównaniu do Argentyny. Przeprowadzona analiza wskazuje ponadto, że UE jako całość nie posiadała przewag komparatywnych w handlu artykułami spożywczymi nad krajami nienależącymi do Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)

The conducted research is consistent with commercial trend of the research on competitiveness. The main goal was to assess the competitive position of the food industry of the European Union (EU) on the global market in the period 2000-2013. Used indicators are based on the results achieved in foreign trade: global market share, trade coverage ratio and revealed comparative advantage ratio. The food industry was defined on the basis of the aggregation of the departments 01-09, 11, 4 SITC Rev. 3. According to the research, the EU and the USA were the world's largest exporters of the food industry products. Their importance in the world export decreases slightly in favour of such countries, as China and Brazil. A surplus in food trade achieved by the EU was small, especially as compared to Argentina. The conducted analysis demonstrates that the EU as a whole did not have comparative advantages in trade of food products over the countries not belonging to the Community. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balassa, B. (1965). Trade liberalization and "revealed" comparative advantage. The Manchester School of Economics and Social Studies, 33 (2), 99-123.
 2. Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2013-2014. FoodDrinkEurope, May 2014, available at http://www.fooddrinkeurope.eu.
 3. Fisher, C., Schornberg, S. (2007). Assessing the competitiveness situation of EU food and drink manufacturing industries: an index - based approach. Agribusiness, 23 (4), 473-495.
 4. Haar, L.N. (2010). Industrial restructuring in Romania from a bilateral trade perspective: manufacturing exports to the EU from 1995 to 2006. EuropeAsia Studies 62 (5),779-805.
 5. Hinloopen, J., Marrewijk, Ch. (2001). On the empirical distribution of the Balassa index. Weltwirtschaftliches Archiv., 137 (1), 1-35.
 6. Hinloopen, J., Marrewijk, Ch. (2008). Empirical relevance of the Hillman condition for revealed comparative advantage: 10 stylized facts. Applied Economics, 40, 2313-2328.
 7. Ishchukova N., Smutka, L. (2014). "Revealed" comparative advantage: products mapping of the Russian agricultural exports in relation to individual regions. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 13 (1), 45-61.
 8. Martin, L., Westgren, R., Duren Van, E. (1991). Agribusiness competitiveness across national boundaries, American Journal of Agricultural Economics, 73, 1457-1464.
 9. Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa.
 10. Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 11. Pitts, E., Lagnevik, M. (1998). What determines food industry competitiveness? [In:] W.B. Traill, E. Pitts (Eds), Competitiveness in the food industry. Blackie Academic & Professional, 1-34.
 12. Ricardo, D. (1817). On the principles of political economy and taxation. John Murray, London.
 13. Siudek, T., Zawojska, A. (2014). Competitiveness in the economic concepts, theories and empirical research. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 13 (1), 91-108.
 14. Vanitha, S.M., Kumari, G., Singh, R. (2014). Export competitiveness of fresh vegetables in India. International Journal of Vegetable Science, 20 (3), 227-234.
 15. Vassileva, A., Petkov, V., Zhelev, P. (2014). International competitiveness of export-oriented industries in Bulgaria. Chinese Business Review, 13 (1), 1-18.
 16. Vasta, M. (2010). Italian export capacity in the long-term perspective (1861-2009): a tortuous path to stay in place. Journal of Modern Italian Studies, 15 (1), 133-156.
 17. Verdoorn, P.J. (1960). The intra-block trade of Benelux. [In] E.A.G. Robinson (Ed.), Economic Consequences of the Size of Nations. Macmillan, London.
 18. Wijnands, J.H.M., Bremmers, H.J., Van der Meulen, B.M.J, Poppe, K.J. (2008). An economic and legal assessment of the EU food industry's competitiveness. Agribusiness, 24 (4), 417-439.
 19. Wziątek-Kubiak, A. (2003). Konkurencyjność polskiego przemysłu. Bellona, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu