BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki), Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Entrepreneurship of Rural Residents in Poland
Przedsiębiorczość mieszkańców wsi w Polsce
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 83-93, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej, Przedsiębiorczość
Rural areas, Synthetic indicator of economic activity, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przekształcenia zachodzące na obszarach wiejskich zmierzają do zwiększania różnorodności terenów wiejskich poprzez rozszerzenie dotychczas pełnionych funkcji, zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Zwiększa to znaczenie przedsiębiorczości mieszkańców wsi. Jako cel pracy przyjęto ocenę przedsiębiorczości mieszkańców wsi w porównaniu z mieszkającymi w miastach. Uwzględniono przy tym zarówno postawy, jak i działania przedsiębiorcze. Istotny obszar analizy stanowiła ocena relacji między oboma aspektami przedsiębiorczości. Przeprowadzone badania wykazały, że potencjał przedsiębiorczy mieszkańców wsi w Polsce jest relatywnie duży. Zarówno z punktu widzenia postaw, jak i działań przedsiębiorczych mieszkańcy wsi nie pozostają przy tym w tyle za mieszkańcami miast. Jednocześnie, podejmowane przez nich działania przedsiębiorcze pozostają w związku z ich postawą przedsiębiorczą. (abstrakt oryginalny)

The transformations that occur in rural areas are intended to increase the diversity of the countryside by extending the previously performed functions, both economic and social. This increases the importance of entrepreneurship among rural residents to cope with quite difficult facts, which had an undeniable impact on the quality of life. The aim of the study is to evaluate the entrepreneurship of the rural residents in comparison with living in cities. We have taken into account as the entrepreneurial attitudes as entrepreneurial actions. The important area of the analysis was the assessment of the relationship between these two aspects of entrepreneurship. The conducted studies have shown, that the entrepreneurial potential of the rural population in Poland is relatively high. In these terms, from the point of view of both the entrepreneurial attitudes and actions, residents of the rural areas are not falling behind the residents of cities. At the same time, entrepreneurial activities undertaken by them, remain in relation to their entrepreneurial attitude. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chodkiewicz, J. (2011). Zmagając się ze światem. Znaczenie zasobów osobistych. Available at: www: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=136 (accessed: 10.10.2011).
 2. Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. WSPS, Warszawa.
 3. Gibb, A.A. (1993). Enterprise culture and education: understanding enterprise education and its links with small business, entrepreneurship and wider educational goals. International Small Business Journal, 11 (3), 11-34.
 4. Griffi n, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
 5. Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości. [In:] Z. Zioło, T. Rachwał (Eds), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, 88-98.
 6. Jerschina, J. (1998). Orientacje na przedsiębiorczość w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa. Przegląd Socjologiczny, 47.
 7. Jerschina, J. (2000). Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja). Przegląd Socjologiczny, 49.
 8. Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., Lizińska, W. (2014). Agritourism as a form of business activity in rural areas. Acta Sci. Pol., Oeconomia 13 (3), 69-79.
 9. Mularska-Kucharek, M. (2013). Postawa przedsiębiorcza a subiektywna i obiektywna jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej. Humanizacja Pracy 4 (274), 188-202.
 10. Nawojczyk, M. (2009). Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii. Wyd. NOMOS, Kraków.
 11. Pomykało, W. (1995). Encyklopedia biznesu. Fundacja "Innowacja", Warszawa.
 12. Raport o przedsiębiorczości (2004). Monitor Unii Europejskiej, 1 (32).
 13. Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska K. (2010). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. [In:] K. Krzyżanowska (Ed.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 39-57.
 14. Szepelska, A. (2013). Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów. Ekonomia i Prawo, 1, 69-80.
 15. Trembaczowski, Ł. (2008). Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 16. Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. [In:] K. Jaremczuk (Ed.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg, 26-38.
 17. Wicker, A. (1969). Attitudes versus actions: the relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects. J. Soc. Issues, 25, 41-78.
 18. Zioło, Z., Rachwał, T. (2009). Wprowadzenie. [In:] Z. Zioło, T. Rachwał (Eds), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, 5-6.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu