BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym
Capital Asset Pricing Model and Fama-French Model in Event Study on the Polish Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 609-620, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Analiza zdarzeń, Model Famy i Frencha, Model wyceny aktywów kapitałowych
Event study, Fama-French model, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem badań jest ocena nieprawidłowości wskazań modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) i trójczynnikowego modelu Famy-Frencha (FF-3FM), wykorzystywanych w procedurze estymacji oczekiwanych stóp zwrotu na potrzeby analizy zdarzeń. Próba badawcza obejmowała spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2013. Metodologia badania - Zaadaptowano symulacyjną procedurę analizy zdarzeń zastosowaną przez Aherna (2009). Zbadano zróżnicowanie reakcji na losowe zdarzenia dla spółek posiadających skrajne wartości dwunastu cech fundamentalnych. Wynik - Badania przeprowadzone na polskim rynku kapitałowym wskazują na istnienie anomalii zarówno dla aplikacji modelu CAPM, jak i FF-3FM, prawie dla wszystkich badanych cech fundamentalnych. Oryginalność/wartość - Wyniki przeprowadzonych badań wpisują się w dyskusję nad błędami w wycenach opartych na modelu CAPM i FF-3FM powiązanymi z istnieniem określonych cech fundamentalnych badanych spółek. Prowadzić to może do niewłaściwej oceny rodzaju i skali reakcji na rzeczywiste zdarzenia. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The study aimed in the estimation biases analysis of the capital asset pricing model (CAPM) and the Fama-French three-factor model (FF-3FM) in event study procedures for events on the Warsaw Stock Exchange in the period 2000-2013. Design/methodology/approach - The event simulation procedure was adopted from Ahern (2009). The study focused on differences in reaction to randomly selected events for companies with extremely different twelve fundamental characteristics. Findings - The research for the Polish capital market indicated the existence of anomalies for both CAPM and FF-3FM model for almost all of the fundamental characteristics. Originality/value - The results of the research are an important part of the discussion about possible biases in CAPM and FF-3FM estimations associated with the existence of certain fundamental characteristics. These may lead to an incorrect assessment of the nature and scale of the reaction to real events. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahern K.R. (2009), Sample Selection and Event Study Estimation, "Journal of Empirical Finance" vol. 16, s. 466-482.
 2. Brown S.J., Warner J.B. (1980), Measuring security price performance, "Journal of Financial Economics" vol. 8, s. 205-258.
 3. Brown S.J., Warner J.B. (1985), Using Daily Stock Returns - the Case of Event Studies, "Journal of Financial Economics" vol. 14, s. 3-31.
 4. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 5. Czapiewski L. (2013a), Company size, book-to-market and momentum effects, and other deviations from the CAPM - evidence from the Warsaw Stock Exchange. "Business and Economic Horizons" vol. 9, no. 3, s. 79-86.
 6. Czapiewski L. (2013b), Anomalie w modelu CAPM wynikające z cech fundamentalnych spółek, w: Zarządzanie finansami: finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Szczecin, s. 245-253.
 7. Fama E.F., French K.R. (1992), The Cross Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" vol. 47, s. 427-466.
 8. Fama E.F., French K.R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal of Financial Economics" vol. 33, s. 3-56.
 9. Gurgul H. (2006), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french.
 11. Lintner J. (1965), The Valuation of Risk Assets and The Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budget, "Review of Economics and Statistics" vol. 47, s. 13-37.
 12. Mossin J. (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica" vol. 34, no. 2, s. 768-783.
 13. Sharpe W. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium, "Journal of Finance" vol. 19, s. 425-442.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu