BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Anna (University of Life Sciences in Lublin), Wójcik Ewa (University of Life Sciences in Lublin), Krukowski Artur (University of Life Sciences in Lublin)
Title
The Changes in Productivity of Production Factors in Commercial Farms in Poland in 2004 and 2012
Zmiany produktywności czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004 i 2012
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 105-115, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Funkcja Cobba-Douglasa, Produktywność
Agriculture, Arable farm, Cobb-Douglas function, Productivity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena zmian, jakie zaszły w produktywności czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w 2012 roku w stosunku do 2004 roku. Analizie poddano elastyczność związków między czynnikami produkcji, tj. powierzchnią użytków rolnych w hektarach, nakładami pracy ludzkiej w roboczogodzinach oraz kosztami ogółem w złotych w latach 2004 i 2012, a uzyskanymi w wyniku ich zastosowania efektami wyrażonymi wartością produkcji. Pozwoliło to na ocenę zmian, jakie zaszły w efektywności gospodarowania towarowych gospodarstw rolnych w ciągu ośmiu lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W badanym okresie przeciętna produktywność pracy zwiększyła się o 86,5%, a ziemi o 29,7%. Przeciętna produktywność kapitału zmniejszyła się, podobnie jak krańcowa produktywność pracy i ziemi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is an assessment of changes in production factors productivity in commercial farms in 2012 in comparison to 2004. An analysis concerns the flexibility of relations among production factors like: arable lands areas in hectares, human labor input in man-hours, total cost in Polish zloty in 2004 and 2012 and the effects resulted from using above mentioned factors expressed in production value. It allowed to make an assessment of changes in rural farms' economic effectiveness within eight years after Poland's accession to the European Union. In surveyed period average labor effectiveness increased of 86.5%, and land effectiveness of 29.7%. Average capital productivity decreased just like labor and land margin productivity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aggelopoulos, S., Zioganas, M., Karipidis, P. (2006). Productivity analysis of pig farms in Greece in conjunction with their size. New Medit., 3, 53-58.
 2. Bezat, A., Rembisz, W. (2011). Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 557. IERiGŻ, Warszawa.
 3. Boghean, C., State, M. (2013). Analysis of the factors affecting the average labour productivity variation in agriculture, forestry and fishing in Romania. The USV Annals of Economics and Public Administration, 13/2 (18), 35-41.
 4. Czekaj, T. (2006). Możliwości wzrostu zasobów czynników produkcji w polskich gospodarstwach rolnych. Lata 2001-2003. IERiGŻ. Warszawa.
 5. Domanska, K., Kijek, T., Nowak, A. (2014). Agricultural Total Factor Productivity change and its determinants in European Union countries. BJAS, 6, 1273-1280.
 6. European Commission (2009). European Competitiveness Report 2008. European Commission, Brussels.
 7. Floriańczyk, Z., Buks, J., Jarzębowski, S. (2013). Produktywność różnych form rolnictwa zrównoważonego, i konwencjonalnego. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, 22. IERiGŻ, Warszawa.
 8. Floriańczyk, Z., Rembisz, W. (2012). Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010. Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27/1, 53-62.
 9. Gradziuk, B., Kłyż, G. (2011). Agricultural farms' adaptation and adjustment processes to changing economic environment in Poland (case study of one farm). Acta Sci. Pol., Oeconomia, 10 (3), 39-50.
 10. Gruszczyński, M., Podgórska, M. (2000). Ekonometria. SGH, Warszawa.
 11. Ionita, I., Andrei, J. (2010). Using Cobb-Douglass Function in Romanian Agriculture. A descriptive Analysis. Bulletin UASVM Horticulture, 67 (2), 117-124.
 12. Jóźwiak, W. (2012). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej połowie dekadzie XXI wieku. 53. IERiGŻ, Warszawa, 11-13.
 13. Kalinowski, S. (2002). Zastosowanie funkcji Cobba-Douglasa do analizy procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 167-185.
 14. Kotulič, R., Pavelková, J. (2014). The application of the Cobb-Douglas production function in analyzing the effectiveness of productive resources in agricultural enterprises of primary production. Journal of Central European Agriculture, 15 (3), 284-301.
 15. Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, OECD Publishing, 30. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 16. Niezgoda, D. (2010). Elastyczność produkcyjna i dochodowa procesu produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych. Rocz. Nauk. Rol., G, 97/3, 186-196.
 17. Poczta, W., Średzińska, J., Kita, K. (2012). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w zależności od potencjału produkcyjnego. ZN EiOŻ, 97, 205-215.
 18. Santeramo, F.G. (2014). On the Estimation of Supply and Demand Elasticities of Agricultural Commodites. AGRODEP Technical Note, 10.
 19. Siekierski, J. (2014). Strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w latach 1990-2020. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1 (24), 159-174.
 20. Skarżyńska, A. et al. (2006). Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2002-2005. Zagad. Ekon. Rol., Suppl. to 3, 1-14.
 21. Skarżyńska, A. et al. (2014). Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2012 roku - wyniki badań w systemie Agrokoszty. Zagad. Ekon. Rol., 2, 145-165.
 22. Spicka, J. (2013). The impact of the Common Agricultural Policy on the farm income and its determinants. [In:] Proceedings of the 6th International Scientific Conference Rural Development, Kaunas-Akademija, Lithuania, 6 (1), 362-366.
 23. Tomczak, F. (1983). Czynniki produkcji w rolnictwie [In:] A. Woś, F. Tomczak (Ed.), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. PWRiL, Warszawa, 76-93.
 24. Wigier, M. (2014). Changes in the Polish Agriculture in the Light of the CAP Implementation. Zagad. Ekon. Rol., 4, 50-66.
 25. Wójcik, E., Nowak, A. (2014). Zmiany produktywności pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 47, 5, 222-226.
 26. Yuan, Z. (2011). Analysis of agricultural input-output based on Cobb-Douglas production function in Hebei Province, North China. Afr. J. Microbiol. Res. 5 (32), 5916-5922.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu