BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki
Human Capital and Knowledge as a Source of Success of New Economy Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 213-221, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Sukces przedsiębiorstwa, Wiedza, Kapitał ludzki
Success of the company, Knowledge, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja kategorii sukcesu oraz kapitału ludzkiego i wiedzy jako czynników determinujących osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwa w warunkach nowej gospodarki. Dla osiągnięcia powyższego celu w niniejszym artykule zdefiniowano pojęcie sukcesu i zwrócono uwagę na ogólne uwarunkowania dla sukcesu przedsiębiorstw w warunkach nowej gospodarki. Omówiono także pojęcie kapitału ludzkiego w kontekście sukcesu, zwracając uwagę na cechy charakterystyczne kapitału ludzkiego oraz rolę wiedzy w tym zakresie. (abstrakt autora)

The aim of this study was to present the categories of success and human capital and knowledge as factors determining the success of the company in terms of the New Economy. To achieve this objective, in this article, defined the concept of success and drew attention to the general conditions for the success of enterprises in the New Economy. Also discusses the concept of human capital in the context of success, noting the characteristics of human capital and the role of knowledge in this field. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brózda J., Marek S. (2008), Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, [w:] S. Marek, M. Białasiewicz (red.) Podstawy nauki o  organizacji, PWE, Warszawa.
 2. Chatzkel J.L. (2004), Human capital: the rules of engagement are changing, "Lifelong Learning in Europe", No. 3, Vol. 9.
 3. Hamel G., Prahalad C.K. (1990) The Core Competences of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June.
 4. Jasińska J. (2002), Planowanie kadr, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Kapitał ludzki w Polsce w 2010 roku. Studia i analizy statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
 6. Kwiatkowski S. (2002), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 7. Lachiewicz S. (2013), Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_12.pdf [dostęp 21.12.2014].
 8. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., red. (2007) Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 9. Od czego zależy sukces firmy? Wolters Kluwer Polska, http://www.egospodarka.
 10. pl/46154,Od-czego-zalezy-sukces-firmy,1,20,2.html [dostęp 21.03.2014]. Perechuda K., Sobińska M., red. (2008), Scenariusze, dialogi i  procesy zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 11. Pierścionek Z. (2006), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 12. Pietruszka-Ortyl A. (2004), Proces zarządzania kapitałem intelektualnym, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 13. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Rosińska M. (2007), Strategia zarządzania kapitałem ludzkim jako podstawa rozwoju organizacji w warunkach globalizacji, [w:] J. Schroeder, B. Stępień (red.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Poznań.
 15. Rybak M. (2003), Budowanie potencjału konkurencyjności, [w:] M. Rybak (red.); Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 16. Sull D.N. (2006) Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 17. Szopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W. (2011) Kapitał ludzki w  modelu wartości przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Zawadka Z., Hoffman U. (2012), Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu