BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł-Nadolna Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów
Crowdfunding as a Source of Funding for Innovative Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 671-683, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Źródła finansowania, Innowacje, Finansowanie społecznościowe, Projekty innowacyjne
Source of financing, Innovations, Crowdfunding, Innovative Projects
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji crowdfundingu, jej istoty i założeń w kontekście pozyskiwania kapitałów na innowacyjne projekty. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części zaprezentowano istotę crowdsourcingu i crowdfundingu, typologię modeli crowdfundingu, w drugiej części przedstawiono wyniki badania platform crowdfundingowych działających w Polsce, a w trzeciej crowdfunding jako nowy trend w biznesie. Metodologia badania - Przeprowadzono badanie platform crowdfundingowych działających w Polsce. Badanie polegało na identyfikacji platform, modeli crowdfundingu i sklasyfikowaniu ich według modeli. Wyróżniono także platformy, które zajmują się finansowaniem innowacyjnych projektów biznesowych. Wynik - W wyniku badania zidentyfikowano 18 działających platform crowdfundingowych w Polsce (jedna w fazie przedprojektowej). Dziesięć z nich wspiera projekty o charakterze biznesowym, w tym innowacyjne projekty w dziedzinie techniki i technologii. Wyróżniono dwa modele crowdfundingu - donacyjny i udziałowy. Cztery platformy działały w modelu udziałowym, pięć w donacyjnym (sponsorskim), a jedna w modelu donacyjnym i udziałowym. Oryginalność/wartość - Artykuł porusza nowy, ale ważny aspekt finansowania działalności przez przedsiębiorstwa - finansowanie społecznościowe. Jest mała wiedza na temat tego, jaką rolę finansowanie społecznościowe może odgrywać w finansowaniu projektów innowacyjnych w Polsce. W artykule zbadano ile platform crowdfundingowych wspiera projekty innowacyjne, w jakim zakresie i za pomocą jakiego modelu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the concept of crowdfunding, its essence and objectives in the context of raising capital for innovative projects. Article consists of three parts, the first part presents the essence of crowdsourcing and crowdfunding, typology crowdfunding models, in the second part presents the results of a study crowdfunding platforms operating in Poland, and in the third crowdfunding as a new trend in business. Design/Methodology/approach - A study crowdfunding platforms operating in Poland. The study was based on the identification of platforms, models of crowdfunding and classifying them according to their models. Also distinguished platform which involve the financing of innovative business projects. Findings - The study identified 18 crowdfunding platforms operating in Poland (one in the pre-design phase). Ten of them support projects of a business, including innovative projects in the field of engineering and technology. Distinguished two models of crowdfunding - donation and shareholding. Four platforms operate in the model shares, five in a donation (sponsorship), and one in the model a donation and participating. Originality/value - The article discusses the new, but an important aspect of the business of funding - crowdfunding. There is little knowledge about the role that social financing can play in the financing of innovative projects in Poland. The article examines how crowdfunding platform supports innovative projects, to what extent and on what model. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burkett E.A. (2011), Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation, "Transactions: The Tennessee Journal of Business Law" no. 1 (13), s. 63-106, http://trace.tennessee.edu/transactions (4.01.2015).
 2. Co powinniście wiedzieć o crowdfundingu, http://nowymarketing.pl/a/2968,co-powinniscie-wiedziec-o-crowdfundingu (10.01.2015).
 3. Crowdfunding Industry Report 2012, www.crowdfunding.org.
 4. Crowdfunding na rzecz kultury i przemysłów kreatywnych, www.gf24.pl/20002/crowdfunding-na-rzecz-kultury-iprzemyslow-kreatywnych (4.01.2015).
 5. Crowdfunding w Polsce i na świecie w 2014 roku, www.taisho.pl/crowdfunding-w-polsce-i-na-swiecie-w-2014-roku (4.01.2015).
 6. Dziuba D.T. (2012), Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania, "Problemy Zarządzania" vol. 10, nr 3 (38), s. 86-87.
 7. Howe J. (2006), The Rise of Crowdsourcing, "Wired Magazine" June.
 8. http://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/688128,od_zera_do_kickstartera_crowdfunding_podbija_ swiat.html (15.01.2015).
 9. Król K. (2013), Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce, Warszawa.
 10. Tech Trends 2014: Inspiring Distruptions (2013), Deloitte University Press, s. 31-33, www2.deloitte.com/global/en/ pages/technology/articles/Tech-Trends-2014.html (3.01.2015).
 11. Technology, Media and Telecommunications Predictions 2013 (2012), Deloitte, https://www.deloitte.com/assets/ DcomShared%20Assets/Documents/TMT%20Predictions%202013%20PDFs/dttl_TMT_Predictions2013_Final. pdfTechnology, Media& Telecommunications Predictions2013 (3.01.2015).
 12. UKIE Crowd Funding Report: A Proposal to Facilitate Crowd Funding in the UK (2012), UKIE, February 2012.
 13. Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej (2014), Komisja Europejska, COM(2014) 172 final, Bruksela.
 14. www.fundable.com.
 15. www.PolakPotrafi.pl (15.01.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu