BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Trends in Consumer Behaviour Changes : Overview of Concepts
Tendencje zmian zachowań konsumenckich : przegląd koncepcji
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 149-156, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Teoria konsumpcji, Zachowania konsumenta, Zaspokojenie potrzeb, Potrzeby komunikacyjne
Consumption theory, Consumer behaviour, Meet needs, Communication needs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest dokonanie przeglądu podejść do analizy uwarunkowań zachowań konsumenckich i określenie ich przydatności do prowadzenia analiz segmentacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rynek żywnościowy. Punktem wyjścia rozważań jest umiejscowienie zachowań konsumenckich w teorii konsumpcji z podkreśleniem wkładu innych dziedzin i dyscyplin naukowych w jej rozwój. Następnie dokonano przeglądu różnych klasyfikacji wykorzystywanych do opisu uwarunkowań zachowań konsumenckich. Przedstawiono ponadto typologie konsumentów i ich znaczenie w procesie segmentacji. Ostatnia część opracowania została poświęcona metodom oceny poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to review the approaches to the analysis of consumer behaviour conditions and to determine their suitability for segmentation analyses, with particular attention paid to the food market. The starting point for consideration is the placement of consumer behaviour in the theory of consumption, with emphasis on the contribution to its development by other scientific areas and disciplines. The next section is devoted to the overview of various classifications used to describe the determinants of consumer behaviour. In addition, the paper presents consumer typologies and their significance in the process of segmentation. The last part of the study is devoted to the methods of assessment of the level of satisfaction of food needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boczar, K., Kossut, Z. (1983). Ekonomika Handlu [Economics of Commerce]. PWE, Warszawa.
 2. Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (1999). Podstawy ekonomiki konsumpcji [Fundamentals of Consumption Economics]. Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 3. Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja [Consumption]. PWE, Warszawa.
 4. Garbarski, L. (2001). Zachowania nabywców [Buyer behaviour]. PWE, Warszawa.
 5. Gutkowska, K., Ozimek, I., Laskowski, W. (2001). Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych [Conditions of Consumption in Polish Households] Wyd. SGGW, Warszawa.
 6. Hodoly, A. (1965). Podstawowe problem spożycia w Polsce Ludowej [Basic Consumption Issues in Polish People's Republic]. Biblioteka IHW, Warszawa.
 7. Hodoly, A. (1975). Zarys ekonomiki spożycia. Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 8. Kall, J. (1992). Wielka manipulacja [Great Manipulation]. Businessman Magazine, 10.
 9. Komor, M. (2000). Euro-Marketing. PWN, Warszawa.
 10. Kos, C., Nowak, J. (1988). Tendencje spożycia żywności w wybranych krajach RWPG i EWG [Trends In Food Consumption In Selected CMEA and EEC Countries]. PWN, Warszawa.
 11. Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola [Marketing. Analysis, Planning, Implementation and Control]. Gebethner & S-ka, Warszawa [in Polish].
 12. Kramer, T. (1983). Marketing. University of Economics, Katowice.
 13. Krzyżewski, R. (1959). O przedmiocie i kierunkach badania konsumpcji [On the Subject Matter and Directions of Research into Consumption]. Zeszyty Naukowe SGPiS, 14.
 14. Kusińska, A. (2009). Segmentacja rynku i typologia konsumentów [Market Segmentation and Consumer Typology]. IBRKiK, Warszawa.
 15. Kwasek, M. (2008). Dochodowa elastyczność popytu w Polsce [Income Elasticity of Demand in Poland]. Wiadomości Statystyczne, Warszawa.
 16. Kwasek, M. (2012). Wzorce konsumpcji żywności w Polsce [Food Consumption Patterns in Poland]. Studia i Monografi e. IERiGŻ, Warszawa.
 17. Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna [Political Economics]. Vol. I, II. PWE, Warszawa.
 18. Lipiński, E. (1960). Na marginesie "Ekonomii politycznej Oskara Langego" [On the Margin of Oscar Lange's Political Economics]. The Economist, 2.
 19. Marciniak, S. (1994). Rola państwa i rynku w gospodarce [The Role of the State and the Market in the Economy]. [In:] Elementy makro- i mikroekonomii dla inżynierów [Elements of Macro- and Microeconomics for Engineers]. PWN, Warszawa.
 20. Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe [Buyer Behaviour and its Marketing Consequences]. PWE, Warszawa.
 21. Mynarski, S. (1990). Metody badań marketingowych [Marketing Research Methods]. PWE, Warszawa.
 22. Piasny, J. (1967). Miejsce konsumpcji w teorii gospodarki socjalistycznej [The Place of Consumption in the Theory of Socialist Economy]. Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, 2 (40).
 23. Pohorille, M. (1971). Model konsumpcji w ustroju socjalistycznym [Consumption Pattern in the Socialist System]. PWE, Warszawa.
 24. Szwacka-Salmonowicz, J. (1991). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania popytu na owoce i warzywa w Polsce [Social and Economic Conditions of Demand for Fruit and Vegetables in Poland]. IRWiR PAN, Warszawa.
 25. Szwacka-Salmonowicz, J., Zielińska, Z. (1996). Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle 1986 roku [Hierarchy of Food Needs in 1993 in Comparison to 1986]. IRWiR PAN, Warszawa.
 26. Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce [Change of Buyer Behaviour as a Determinant Shaping Segmentation Strategy of Food Industry Companies in Poland]. Wyd. SGGW, Warszawa.
 27. Szwacka-Mokrzycka, J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce [Development Trends in Demand and Supply of Food in Poland]. Wyd. SGGW, Warszawa.
 28. Tkaczyk, J. (2012): Czekając na euro konsumenta [Waiting for the Euro-Consumer]. Available at: Rynkologia.pl/wp-content/upload/2012/01/euro.pdf.
 29. Tucek, M., Friedlaenderova, H. (2002). Europe at the Gates of Union. Czech Republic. Median KMR. TGI SMG/KRC.
 30. Wielkopolan, B. (2001). Badania TGI, czyli miniencyklopedia wiedzy o konsumencie. Media Marketing Polska, Warszawa.
 31. Wiszniewski, E. (1983). Ekonomika konsumpcji [Economics of Consumption]. PWN, Warszawa.
 32. Zielińska, Z. (1978). Współczynniki elastyczności dochodowej jako mierniki przemian w strukturze spożycia żywności w Polsce [Income Elasticity Rates as a Measure of Changes In the Food Consumption Structure In Poland]. Internal Trade, 5.
 33. Zielińska, Z. (1989). Rozwój konsumpcji [Development of Consumption]. IHWiU, Warszawa.
 34. Żelazna, K. (2000). Zarządzanie zasobami wiejskich gospodarstw domowych. [Management of Rural Household Resources.]. Wyd. SGGW, Warszawa.
 35. Żelazna, K., Kowalczuk, I., Mikuta, T. (2002). Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii [Economics of Consumption. Theoretical Issues]. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu