BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolińska-Ligaj Magdalena (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska)
Title
Areas of Business Activity in the Development of Environmentally Valuable Eco-Products - as Exemplified by the Lublin Voivodeship
Aktywność przedsiębiorców obszarów przyrodniczo cennych w kształtowaniu ekoproduktu - przykład województwa lubelskiego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 157-166, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Cykl życia produktu, Marketing, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Product life cycle, Marketing, Ecological aspects of the company's activities
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Celem opracowania jest charakterystyka aktywności przedsiębiorców w zakresie uwzględniania wymogów środowiskowych w ramach poszczególnych faz cyklu życia produktu/usługi oraz ocena wybranych elementów potencjału badanych organizacji istotnych z perspektywy zwiększenia tej aktywności. W pracy dokonano także oceny istotności wybranych czynników wsparcia przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych oraz zarysowano problem znaczenia lokalizacji na obszarze przyrodniczo cennym dla kształtowania ekoproduktu. Badania ujawniły brak formalnych podstaw wdrażania polityki ekoproduktu oraz motywację działań proekologicznych połowy podmiotów wynikającą głównie z potrzeby spełniania regulacji środowiskowych. Aktywność w kształtowaniu ekoproduktu wymaga w przypadku badanej grupy wzmocnienia i bardziej kompleksowego podejścia. Jej ograniczenie stanowią bariery finansowe i informacyjne. Większość badanych dostrzega możliwości w zakresie kreowania produktu ekologicznego wynikające z lokalizacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to classify the activity of entrepreneurs in the field of the integration of environmental concerns into the various phases of the life cycle of a product/ service and the evaluation of the potential of the selected elements of the organizations important from the perspective of expanding this activity. This paper includes an assessment of the significance of some selected factors in the implementation of business support solutions in the adoption of pro-environmental ideas, and outlines the importance of the location as regards a natural, valuable area for the formation of eco-products. The study revealed no formal basis for the implementation of an eco-product policy and the pro-ecology motivation of half of the entities, resulting mainly from the need for compliance with environmental regulations. Activity in the shaping of eco-products requires a strengthening of the case study group and a more comprehensive approach. Its limitations are financial and information barriers. Most respondents see opportunities for creating organic products as a result of their location. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białoń, L. (2011). Przedsiębiorstwo proekologiczne jako forma gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych. [In:] B. Powichrowska (Ed.), Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok, 183.
 2. Guzal-Dec, D. (2013). Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego [Operationalization of the Pressure-State-Response model in the study of ecological value of rural communes illustrated on the example of Lublin voivodeship]. Rocznik Ochrony Środowiska/Annual Set the Environment Protection, 15 (3), 2925-2941.
 3. Kałuża, H. (2009) Ecological education for sustainable development as a global and regional challenge. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 8 (2), 61-68.
 4. Kokoszka, K. (2008). Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie. [In]: A. Graczyk (Ed.), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 114.
 5. Lye, S.W., Lee, S.G., Khoo, M.K. (2001). A design methodology for the strategic assessment of a product's eco-efficiency. International Journal of Production Research, 39 (11), 2454-2455.
 6. Mishra, P., Sharma, P. (2012). Green marketing: challenges and opportunities for business. Journal of Marketing & Communication, 8 (2), 35.
 7. Rheinländer, K. (2005) Marketing ekologiczny. [In:] M. Kramer, H. Strobel, L. Buzek (Eds), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Vol. III. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 556.
 8. Ryszko, A. (2007). Proaktywość przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskowym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. Sadłowski, A. (2012). The reform of the Common Agricultural Policy after 2013 - adjusting the instruments to the strategic plan for agriculture and rural development. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 11 (2), 60-61.
 10. Sommer, P., Brauweiler, J. (2013). Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach. [In:] A. Kryński, M. Kramer, A.F. Caekelbergh (Eds.), Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 476-478.
 11. Witkowska-Dąbrowska, M. (2010). Zarządzanie środowiskiem i zasobami naturalnymi. [In:] T. M. Łaguna, M. Witkowska-Dąbrowska (Ed.), Zarządzanie zasobami środowiska. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Olsztyn, 201.
 12. Zaremba-Warnke, S. (2009). Ekoprodukt. [In:] S. Zaremba-Warnke (Ed.), Marketing ekologiczny. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 123-124.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu