BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmija Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Economic Poverty in Rural Areas of Poland
Ubóstwo ekonomiczne na obszarach wiejskich Polski
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 167-175, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Nierówności dochodowe, Ubóstwo, Obszary wiejskie, Wskaźniki ubóstwa
Income inequalities, Poverty, Rural areas, Poverty indicators
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce relatywnie częściej w ubóstwie ekonomicznym egzystują rodziny, które mieszkają na wsi, o czym świadczy fakt, iż w latach 2007-2013 wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem skrajnym, ustawowym i relatywnym na wsi były większe niż w miastach. Największa różnica w opisanych wskaźnikach ubóstwa między miastem a wsią występowała w przypadku ubóstwa relatywnego. Brak wyraźnego obniżania się wskaźnika ubóstwa relatywnego, zwłaszcza na wsi, jest oznaką utrzymywania się w Polsce nierówności dochodowych. W szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na tle pozostałych grup gospodarstw domowych znajdowali się członkowie gospodarstw domowych rolników, dla których wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem skrajnym, ustawowym i relatywnym były największe. Na obszarach wiejskich Polski kumuluje się wiele negatywnych zjawisk, które sprzyjają zjawisku ubóstwa. Do najważniejszych z nich zaliczyć można bardzo duże bezrobocie oraz stosunkowo niski poziom wykształcenia ludności wiejskiej. (abstrakt oryginalny)

In Poland relatively more families live in economic poverty in rural areas, which is reflected in the fact that in the years 2007-2013 the extreme and relative poverty risk as well as the national poverty threshold indices in rural areas were higher than in urban areas. The greatest differences in the mentioned poverty indices between rural and urban areas were revealed in the scope of the relative poverty. The fact that there is no evident decrease in the relative poverty index, particularly in rural areas, indicates persistent income inequalities. In comparison with the remaining household groups, the socioeconomic situation of farmers' households was particularly difficult. Their extreme, national and relative poverty risk indices were one of the highest. Many negative tendencies that promote poverty accumulate in Poland's rural areas. The most important of them include the high unemployment rate and a relatively low level of education among the rural population. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auleytner, J., Głąbicka, K. (2001). Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 51.
 2. Golinowska, S. (2012). O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. [In:] H.E. Kubiak (Ed), Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 107-108, 112.
 3. Hagenaars, A.J.M. (1986). The Perception of Poverty. North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford.
 4. Holik, G., Zieliński, K., Żmija, D. (2014). Wybrane kwestie społeczne w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 39.
 5. Kabaj, M. (2000). Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. IPiSS, Warszawa.
 6. Kłodziński, M. (2012). Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki wiejskiej. [In:] M. Drygas, K. Zawalińska (Eds), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa, 105.
 7. Radziukiewicz, M. (2006). Zasięg ubóstwa w Polsce. PWE, Warszawa, 14.
 8. Raport. Zatrudnienie w Polce w 2011. Ubóstwo a praca (2013). M. Bukowski, J. Magda (Eds). Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 9. Sen, A. (1976). Poverty: An Ordinal Approach to Measurement: Econometrica, 44 (2), 219-231.
 10. Toczyński, W. (1991). Natura i kwestia ubóstwa. OBS, Gdańsk-Warszawa, 12.
 11. Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS (2013). GUS, Warszawa, 5.
 12. Ubóstwo w Polsce (2007-2013). GUS Warszawa.
 13. Żmija, D. (2013). Unemployment in Rural Areas in Poland. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 12 (1), 67-77.
 14. Żmija, K. (2011) Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce. [In:] A. Jaki, J. Kaczmarek (Eds), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 748.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu