BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
Software and Hardware Support Virtualization Processes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 277-285, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Sieć teleinformatyczna, Wirtualne usługi sieciowe, Systemy rozproszone
Teleinformation network, Virtual Private LAN Service (VPLS), Systems diffuse
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi krótki przegląd zagadnień związanych z wirtualizacją. Skoncentrowano się na określeniu roli, jaką mogą odgrywać poszczególne rozwiązania programowe i sprzętowe ze wspieraniem procesów wirtualizacji. Podkreślone zostało także znaczenie integracji wieloplatformowych rozwiązań z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacyjnych. Celem niniejszego opracowania jest omówienie roli, jaką odgrywają różnorodne rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji. (abstrakt autora)

This article provides a brief overview of the issues related to virtualization. The focus is on determining the role played by the various software and hardware solutions to the support of virtualization processes. The importance of cross-platform integration solutions using new communication channels was also underlined.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczewski P. (2005), Zintegrowane systemy informatyczne wspomagania zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
  2. Fic M., Fic D. (2004), Partnerstwo w społeczeństwie wiedzy, [w:] M. Dudka (red.), Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej. Wybrane kierunki polityki wspólnotowej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  3. Kubiak F., Korowicki A. (1997), Model organizacji wirtualnej i jej kooperacyjne systemy informacyjne Idea przyszłości czy praktyka na dziś, www.computerworld.pl/artykuly/290007_4/.
  4. Koźmiński A. (2001), Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.
  5. Listwan T. (2010), Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  6. Paprzycki M. (2003), Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogra-mowania, www.e-informatyka.pl/wiki/Agenci_programowi_jako_metodo lo-gia_tworzenia_oprogramowania.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu