BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
Cluster Coordinator as a Main Development Element of Innovative Integration Ties
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 331-339, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Klastry, Innowacje, Koordynacja gospodarcza, Integracja przedsiębiorstw
Business cluster, Innovations, Economic coordination, Integration of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie koordynatora inicjatyw klastrowych będącego inicjatorem powstania i ekspansji innowacyjnych powiązań integracyjnych. Koncepcja lidera klastra niezbędnego do kreowania efektywnych działań w zakresie tworzenia i zarządzania strukturą klastrową wpisuje się w szerszą koncepcję, gdzie za czynnik sprawczy innowacyjności klastrów uznaje się kapitał ludzki i społeczny. Prawidłowo funkcjonujące klastry wpływają nie tylko na konkurencyjność regionu, ale również na rozwój gospodarki lokalnej i regionalnej.(abstrakt autora)

The main objective of this paper is to present the coordinator of cluster initiatives being the initiator the creation and expansion of innovative integration links. The concept of cluster leadership necessary to create effective measures for the creation and management structure of the cluster is part of a broader concept, where as the causative agent of innovation clusters are considered to human and social capital. Properly functioning clusters not only affect the competitiveness of the region, but also on the development of local and regional economy. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak K. (2013), Klastry w ujęciu regionu - charakterystyka i dynamika powstawania, "Europa Regionum", t. XVII, Szczecin.
 2. Bojar E., Bojar M. (2008), Koncepcja klastrów a doświadczenia regionu lubelskiego, [w:] B. Plawgo (red.), Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, PWSIiP w Łomży, Łomża.
 3. Brodzicki T. (2012), Teoretyczne aspekty koncepcji klastra, [w:] T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Buczyńska G. (2014), Koordynator klastra - rola, działania, wyzwania, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=9483E955378E44999F0D2969B5A9B574 [dostęp 22.12.2014].
 5. Etzkovitz H., Leydesdorff L. (2000), The dynamics of innovation: from national systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-industry-government rela-tions, "Research Policy", Vol. 29.
 6. Fura B. (2012), Principles of Quality and ISO 14001 System Implementation in the Knowledge-Based Economy, [w:] M.G. Woźniak, G. Ślusarz (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Zeszyt 29, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 7. Köcker G.M. zu, Garnatz L. (2012), Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą, PARP, Warszawa.
 8. Kuczera K. (2014), Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 5.
 9. Lämmer-Gamp T., Köcker G.M. zu, Christensen T.A. (2011), Klastry i ich indywidualizm. Wzrost gospodarczy poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałości w zarządzaniu klastrami, Wyd. VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT), tłum. PARP, Berlin.
 10. Lublińska-Kasprzak B. (2014), Słowo wstępne, [w:] B. Greenhalgh (red.), Internacjonalizacja klastrów, PARP, Warszawa.
 11. Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E. (2004), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu