BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
Use of Information and Communication Technologies in Supporting Basic Development Directions of Polish Commercial Insurance Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 341-348, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Ubezpieczenia
Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie obserwowany wzrost aktywności polskich firm ubezpieczeniowych przede wszystkim przejawia się rozwijaniem nowoczesnych usług ubezpieczeniowych, w tym oferowanych za pośrednictwem Internetu, doskonaleniem strategii marketingowych oraz zintensyfikowaniem poczynań służących podejmowaniu działalności ubezpieczeniowej na rynkach zagranicznych. We wszystkich tych obszarach działań ważną rolę odgrywa wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiadanie odpowiedniej strategii działalności e-biznesowej. Artykuł ma na celu przedstawienie rodzajów strategii e-biznesowych stosowanych w działalności ubezpieczeniowej oraz znaczenia wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeniowych. (abstrakt autora)

Currently, the observed increase in activity of Polish insurance companies is primarily reflected in the development of modern insurance services, including those offered through the Internet, in improving marketing strategies and in actions aimed at intensifying actions in order to start insurance business in foreign markets. In all these areas of activity an important role is being played by the use of information and communication technologies and by having an appropriate e-business strategy. Article aims to describe the types of e-business strategies used in the insurance business and the importance of the use of information and communication technologies in supporting the basic directions of development of the Polish insurance companies. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bera A. (2012), Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CMI) 827, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Cawsey A., Dewar R. (2004), Internet Technology and e-Commerce, Palgrave Macmillan, New York.
  3. Drab-Kurowska A. (2013), Polityka konkurencji na rynku e-commerce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin.
  4. Flejterski S. (2006), Podstawy metodologii finansów, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.
  5. Iwanicz-Drozdowska M. (2008), Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  6. Kasprzyk B., Kraus A., Chorób R. (2012), Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. II, Szczecin.
  7. Klein N. (2005), Customer Care im Internet, Peter Lang GmbH Verlag, Frankfurt am Main.
  8. Kuczera K. (2014), Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw".
  9. Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy - definicja i funkcje, "Bank i Kredyt", nr 10.
  10. Wieczorkiewicz A., Dąbrowska K. (2002), Poziom rozwoju sektora ubezpiecze-niowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych z obszaru UE oraz Czech i Węgier, "Studia Europejskie", nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu