BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzega Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
Internet Access in Households and Modernising Consumption in Poland and in the EU
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 359-367, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Konsumpcja, Konsumpcja gospodarstw domowych, Internet
Consumption, Consumption in household, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu w Polsce i UE w kontekście unowocześniania spożycia. W latach 2008-2014 odnotowano znaczny postęp w dostępie do Internetu. W 2014 r. udział gospodarstw domowych w UE korzystających z Internetu wyniósł 81% (w Polsce 75%), co stanowiło wzrost o 21 pkt proc. w porównaniu z 2008 r. (o 27 w Polsce). Poziom dostępu do Internetu wśród gospodarstw domowych był zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich - od 96% w Holandii i Luksemburgu do 57% w Bułgarii. Rosnący dostęp do Internetu wspiera unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych. (abstrakt autora)

This article aims at presenting changes in Internet access of households in Poland and the European Union in the context of modernising consumption. In the period of 2008-2014 a progress of access Internet in household was observed. The percentage of households in the EU who used the internet was 81% in 2014 (75% in Poland), an increase of 21 percentage points compared with 2008 (27 percentage points in Poland). The share of internet access varied among Member States, ranging from 96% of households in the Netherlands and Luxembourg to 57% in Bulgaria. The growing access to the Internet supports modernising consumption among households.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grzega U. (2015), Unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych, [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Grzega U. (2013), Unowocześnianie konsumpcji w Polsce i Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (maszynopis).
  3. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2014), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
  5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (2011), GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
  6. http://ec.europa.eu/eurostat (2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu