BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Struciński Adrian (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Title
Rozwój transakcji going private w Polsce
Evolution of Going Private Transactions in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 757-769, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Wykup przedsiębiorstwa, Wykup akcji własnych
Company buyout, Stock buyback
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Analiza wpływu tempa wzrostu gospodarczego, koniunktury na rynku giełdowym oraz wysokości stóp procentowych na liczbę oraz wartość spółek wycofywanych z obrotu giełdowego w Polsce w latach 1998-2013. Metodologia badania - Regresja liniowa liczby i wartości spółek wyprowadzanych z obrotu giełdowego względem stopy wzrostu PKB, stopy zwrotu z indeksu WIG oraz stopy procentowej WIBOR. Wynik - Uzyskane rezultaty wskazują na ujemną, statystycznie istotną zależność między liczbą spółek wycofywanych z obrotu giełdowego a realną stopą wzrostu PKB w roku poprzedzającym okres zdarzenia oraz stopą zwrotu z indeksu WIG zanotowaną 2 lata przed zdarzeniem. Przy uwzględnieniu wszystkich transakcji żadna ze zmiennych nie miała statystycznie istotnego wpływu na łączną wartość spółek opuszczających rynek giełdowy. Po wykluczeniu przypadku o największej wartości, stopy zwrotu z indeksu WIG w roku bezpośrednio poprzedzającym rok wycofania miały dodatnie i statystycznie istotne oddziaływanie. Oryginalność/wartość - Dotychczas nie przeprowadzano podobnej analizy w Polsce. Otrzymane wyniki stanowią wstęp do dalszych badań przyczyn wycofywania polskich spółek z obrotu giełdowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - this paper examines the impact of economic growth, situation at the stock exchange and level of interest rates on number and value of companies going private in Poland from 1998 to 2013. Design/Methodology/approach - linear regression analysis between number and value of companies going private and selected explanatory variables: GDP growth rate, WIG rate of return and interest rate measured by WIBOR. Findings - obtained results reveal negative, statistically significant relationship between number of companies going private and both GDP real growth rate in year preceding the event and WIG rate of return 2 years before the public-to-private transaction. No explanatory variable had statistically significant influence on the value of companies going private when all transactions were considered. After excluding the highest value case, the relation between mentioned dependent variable and WIG rate of return in year preceding the event was positive and statistically significant. Originality/value - similar research haven't been conducted in Poland yet. The results of this examination are introduction to further research on what motivates polish companies to go private. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amihud Y. (1989), Leveraged Management Buyouts and Shareholders' Wealth, w: Leveraged Management Buyouts. Causes and Consequences, red. Y. Amihud, Dow Jones-Irwin, Homewood, s. 3-34.
 2. Holmstrom B., Kaplan S.N. (2001), Corporate Governance and Merger Activity in the United States: Making Sense of the 1980s and 1990s, "The Journal of Economic Perspectives" vol. 15, no. 2, s. 121-144.
 3. Jensen M.C. (1989), Eclipse of the Public Corporation, "Harvard Business Review", September-October (Revised 1997).
 4. Kaplan S.N. (1989), Management Buyouts: Evidence on Taxes as a Source of Value, "The Journal of Finance" vol. XLIV, no. 3, s. 611-632.
 5. Kaplan S.N., Stein J.C. (1993), The Evolution of Buyout Pricing and Financial Structure in the 1980s, "The Quarterly Journal of Economics" vol. 108, no. 2, s. 313-357.
 6. Kaplan S.N., Stromberg P. (2009), Leveraged Buyouts and Private Equity, "The Journal of Economic Perspectives" vol. 23, no. 1, s. 121-146.
 7. Lehn K., Poulsen A. (1989), Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private Transactions, "The Journal of Finance" vol. 44, no. 3, s. 771-787.
 8. Lowenstein L. (1985), Management Buyouts, "Columbia Law Review" vol. 85, s. 730-784.
 9. Martynova M., Renneboog L. (2008), A Century of Corporate Takeovers: What Have we Learned and Where Do We Stand?, "Journal of Banking & Finance" vol. 32, s. 2148-2177.
 10. Mehran H., Peristiani S. (2013), U.S. Leveraged Buyouts: The Importance of Financial Visibility, Liberty Street Economics.
 11. Opler T., Titman S. (1993), The Determinants of Leveraged Buyout Activity: Free Cash Flow vs. Financial Distress Costs, "The Journal of Finance" vol. XLVIII, no. 6, s. 1985-1999.
 12. Renneboog L., Simons T., Wright M. (2007), Why Do Public Firms Go Private in the UK? The Impact of Private Equity Investors, Incentive Realignment and Undervaluation, "Journal of Corporate Finance" vol. 13, s. 591-628.
 13. Shleifer A., Vishny W. (1991), Takeovers in the '60s and the '80s: Evidence and Implications, "Strategic Management Journal" vol. 12, s. 51-59.
 14. Smith A. (1990), The Effects of Leveraged Buyouts, "Business Economics" vol. 25, iss. 2, s. 19.
 15. Reshuffling the Debt: The Credit Implications of the New Wave of LBOs (2011), Standard & Poor's Ratings Direct on the Global Credit Portal.
 16. Wright M., Burrows A., Ball R., Scholes L., Burdett M., Tune K. (2006), Management Buy-outs 1986-2006. Past Achievements, Future Challenges, Centre for Management Buy-out Research.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu