BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostkowska-Drzewicka Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Title
Atrakcyjność inwestycji w akcje spółek deweloperskich
The Attractiveness of Investment in Shares of Real Estate Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 813-828, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Przedsiębiorstwo deweloperskie, Atrakcyjność inwestycyjna, Koniunktura gospodarcza, Rynek nieruchomości, Wycena akcji
Development company, Investing attractiveness, Business trends, Real estate market, Equity valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest ocena atrakcyjności inwestycji w akcje spółek deweloperskich notowanych na GPW. Realizacja celu badań wymagała obliczenia wskaźników efektywności rynkowej giełdowych spółek deweloperskich oraz analizy danych z zastosowaniem metod statystyki opisowej. Nieliczne spółki deweloperskie osiągnęły dobre wyniki w całym badanym okresie. Wskaźniki P/E oraz P/BV, obliczone dla tych podmiotów, charakteryzują się na tle pozostałych przedsiębiorstw deweloperskich dość wysokim poziomem i stosunkowo niską zmiennością. Z uwagi na negatywne odziaływanie uwarunkowań o charakterze koniunkturalnym należy stwierdzić, że spółki te bardzo dobrze poradziły sobie na rynku w latach 2007-2014. Można przypuszczać, że podmioty te będą generować w przyszłości wysokie zyski. Inwestycja w ich akcje powinna zatem przynieść satysfakcjonującą stopę zwrotu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the attractiveness of investment in the shares of real estate development companies listed on the WSE. The implementation of the purpose required the calculation of ratios for corporate valuation of real estate companies and data analysis using methods of descriptive statistics. Only a few development companies have achieved good results throughout the period considered. P/E and P/BV ratios, calculated for these entities, in comparison with other companies, have fairly high level an d relatively low volatility. Due to the negative impact of the economic cycle in construction, it should be noted that these companies coped successfully on the market in the years 2007-2014. It can be assumed that these entities will generate high profits in future. Thus, the investment in their shares should provide a high rate of return. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W. (2005), Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa.
 2. Brigham E.F. (1997), Podstawy zarządzania finansami. Tom 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Francis J.C. (2000), Inwestycje, analiza i zarządzanie, Wig-Press, Warszawa.
 5. Gajdka J., Walińska E. (1998), Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Tom 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 6. Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Giełda Papierów Wartościowych (2014), Biuletyn statystyczny GPW, listopad 2014, Warszawa.
 8. Giełda Papierów Wartościowych (2007-2014), Roczniki giełdowe, Warszawa.
 9. Golec A. (2013), Analiza wartości przedsiębiorstwa, w: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, wydanie trzecie zmienione, red. M. Jerzemowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 10. Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 11. GUS (2014), Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne, www.stat.gov.pl.
 12. Haugen R.A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, Wig-Press, Warszawa.
 13. Jajuga K., Jajuga T. (1999), Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu.PL, Warszawa.
 15. Kaputa J., Śnieżek E. (2013), Wybrane aspekty realizacji kontraktów długoterminowych w sektorze budowlanym w Polsce, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 74, s. 109-129.
 16. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Pastusiak R. (2010), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, CeDeWu.PL, Warszawa.
 18. PMR (2014), Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2014 - prognozy rozwoju na lata 2014-2020, www.rynekbudowlany.com.
 19. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. REAS (2014), Rynek mieszkaniowy w Polsce, IV kwartał 2014 r., Warszawa.
 21. Sajnóg A. (2014), Reakcje efektywności oraz wartości rynkowej na wzrost kapitału zakładowego spółek budowlanych, w: Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, red. N. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie trzecie zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Sierpińska M., Jachna T. (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Wiśniewska E. (2004), Rynek nieruchomości a gospodarka, w: Zachodnie rynki nieruchomości, red. E. Kucharska--Stasiak, Twigger, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu