BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitek Marcin (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza systemu refinansowania akcji kredytowej za pomocą depozytów i listów zastawnych
Analysis of the System of Refinancing of New Loans Using Deposits and Covered Bonds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 829-841, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Kredyt hipoteczny, Depozyt bankowy, Listy zastawne, Papiery dłużne
Mortgage credit, Bank deposit, Mortgage bond, Debt securities
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie, że choć do dzisiaj refinansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi jest znikome, to właśnie listy zastawne przesądzą o możliwości intensywnego rozwoju, przez banki, jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki, jaką jest kredytowanie nieruchomości. Analizie poddano akcję kredytową w Polsce i systemy jej refinansowania na tle nowych międzynarodowych standardów w zakresie wypłacalności i płynności banków (Bazylea III). Wyniki analizy wykazały, że wprowadzane w Polsce nowe regulacje mogą pobudzić rozwój klasycznej bankowości hipotecznej opartej na specjalistycznych bankach hipotecznych, które refinansują portfele wierzytelności hipotecznych listami zastawnymi. Większa rola banków hipotecznych w sprzedaży kredytów mieszkaniowych powinna w przyszłości sprzyjać zgodności terminowej pomiędzy udzielanymi kredytami a ich źródłami finansowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to demonstrate that, although refinancing of mortgages with covered bonds has been inappreciable to date, it is covered bonds that determine opportunities for development, by banks, of one of the most important sector of the economy i.e. crediting of real estate. The analysis focused on new loans in Poland and systems of their refinancing compared to international standards concerning bank solvency and liquidity (Basel III). The results of the analysis showed that new regulations implemented in Poland might stimulate development of classical mortgage banking based on specialized mortgage banks which refinance portfolio of receivables with covered bonds. Greater role of mortgage banks in selling mortgages should in future be conducive to consistency between the loans granted and the sources of financing the loans. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahlswede S. (2011), Bankfunding of Residential Mortgages in the EU, "EU-Monitor" no. 86.
 2. Baranowska-Skimina A. (2014), Wyniki finansowe banków I-IX 2014, www.finanse.egospodarka.pl /119015,Wyniki-finansowe-bankow-I-IX-2014,1,63,1.html (10.12.2014).
 3. finanse.wp.pl/kat,1033715,title,To-moze-byc-poczatek-bankowosci-hipotecznej-w-Polsce,wid.16837605,wiadomosc.html (12.10.2013).
 4. Gastineau G.L., Kritzman M.P. (1999), Dictionary of Financial Risk Management, Wiley, New York-Chichester.
 5. Gruszczyńska-Brożbar E. (2002), List zastawny, w: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Poznań.
 6. IBnGR (2013), Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBNGR, Gdańsk.
 7. Musakwa F.T. (2013), Measuring Bank Funding Liquidity Risk, www.actuaries.org (12.10.2013).
 8. Lepczyński B. (2013), Konsekwencje wprowadzenia bazylejskich standardów w zakresie płynności dla polskich banków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Raport o sytuacji banków w 2012 roku (2013), UKNF, Warszawa.
 10. Rixtel A., Gasperini G. (2013), Financial Crises and Bank Funding: Recent Experience in the Euro Area, Monetary and Economic Department, "BIS Working Papers" no. 406.
 11. Szymański K., Lepczyński B. (2012), Wpływ kryzysu finansowego w strefie euro na sektor bankowy, "Transformacja i Rozwój" nr 119.
 12. UKNF (2013), Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki,Warszawa.
 13. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia. 29.08.1997 r. (DzU 2003, nr 99, poz. 9).
 14. VERBAND DEUTSCHER PFANDBRIEFBANKEN, Association of German Pfandbrief Banks, EMF (12.10.2012).
 15. www.nbp.pl/systemfinansowy/crd_nbp.pdf (12.10.2013).
 16. Zadrożna S., Rzymian K., Szczerbak E., Byrska M. (2014), Dzięki listom zastawnym łatwiej będzie o kredyt hipoteczny, NBP, Projekt realizowany z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej, Warszawa, 28 sierpnia.
 17. ZBP, Raport AMRON-SARFIN (1/2014, 2/2014, 3/2014), Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu