BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Title
Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
The Exchange of Intangible Assets in Social Media
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 383-392, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Media społecznościowe, Myślenie sieciowe
Social media, Network thinking
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turbulentność i dynamika otoczenia zewnętrznego są przesłanką do aktualizacji posiadanej wiedzy oraz implementacji serwisów społecznościowych. W mediach tych uczestnicy prowadzą interaktywną komunikację w celu realizacji potrzeb natury osobistej i społecznej. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na proces wymiany wartości w mediach społecznościowych. Czynniki te określono na podstawie metodyki myślenia sieciowego. Umożliwia ona spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia oraz określenie sił i charakteru powiązań poszczególnych elementów sieci. Badania przeprowadzono wśród młodych respondentów w wieku od 14 do 18 lat oraz pracowników naukowych. Celem ubocznym artykułu jest testowanie narzędzia badawczego i wyników badania i nie powinno przekładać się na całą populację badanych osób. (abstrakt autora)

Turbulence and dynamics of the external environment is a prerequisite to update knowledge and implement social media. This type of media is characterized by interactive communication between participants in order to meet the needs of personal and social nature. This article aims to identify the factors affecting the process of values exchange in social media. These factors are defined with a use of methodology of network thinking. It allows you to look at the problem from different perspectives and determine the strength and nature of the relationship between individual elements of the network. The study was conducted among young respondents aged between 14 and 18 years and research workers. An additional purpose of this article is to test the research tool and so the results of the study should not be generalized to the entire population of respondents. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badzińska E., Gołata K., Szczepański M. (2015), Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań (w druku).
  2. Bonek T., Smaga M. (2013), Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Falls J., Deckers E. (2013), Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Helion, Gliwice.
  4. Grzelczak A., Werner K., Daniłowska A. (2011), Podstawy teoretyczne metodyki myślenia sieciowego, [w:] M.K. Wyrwicka (red.), Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  5. Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the Word, Unite!, The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons No. 53 (1).
  6. Kubiak K. (2014), Wzrost wartości w sieciach firm odpryskowych, [w:] J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Szczecin.
  7. Małecka M., Małecki B. (2008), Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, PARP, Warszawa.
  8. Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu