BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych
Influence of Interest Rate and Transaction Costs on the P&L Profiles of the Basic Option Strategies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 853-863, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Rynek kapitałowy, Opcje, Koszty transakcyjne, Dochody, Stopa procentowa
Capital market, Options, Transaction cost, Income, Interest rate
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na kształtowanie się profili dochodu z podstawowych pozycji w zakresie opcji, a w konsekwencji na kształtowanie się profili strategii opcyjnych. W pracy przedstawiono wpływ tych czynników na wybrane strategie spread, straddle oraz strangle, posługując się dla przykładu będącymi w obrocie giełdowym opcjami na indeks WIG20. Powszechnie podawane w literaturze profile dochodu z opcji czy strategii opcyjnych są przedstawiane w uproszczeniu, przy założeniu zerowej stopy procentowej oraz zerowych kosztów transakcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to draw attention to the influence of interest rate and transaction costs on the formation of the P&L profiles of the basic option positions and, consequently, on the formation of profiles of option strategies. The paper presents the influence of these factors on the selected strategies: spread, straddle and strangle, using, for example, listed on the exchange WIG20 index options. Commonly reported in the literature the P&L profiles of the options or option strategies are presented simplify, assuming a zero interest rate and zero transaction costs. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chance D.M. (2004), An Introduction to Derivatives & Risk Management, Thomson South-Western, Mason, s. 234-261.
  2. Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 160 i n.
  3. Hull J. (1997), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa, s. 252 i n.
  4. Jajuga K., Jajuga T. (2007), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 322-328.
  5. Kolb R.W. (1993), Financial Derivatives, New York Institute of Finance, New York, s. 163 i n.
  6. Natenberg S. (1994), Option Volatility & Pricing. Advanced Trading Strategies and Techniques, McGraw-Hill, New York, s. 19 i n.
  7. Options- und Termingeschäfte I. Einfürung in den Handel mit Optionen und Futures (1993), ÖTOB, Wien.
  8. Spremann K. (1991), Investition und Finanzierung, Oldenbourg Verlag, München, s. 551-554.
  9. Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa, s. 123-133.
  10. Węgrzyn R. (2013), Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu