BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutera Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Butryn Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
Effects of Convergence of Mobile and Social Media in Marketing - a Research Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 393-402, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Media społecznościowe, Media
Social media, Media
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono aktualną sytuację na rynku mediów społecznych i mobilnych w kontekście działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw. W rozważaniach skupiono się na poszukiwaniu efektów konwergencji obu mediów. W dążeniu do realizacji celu przedstawione zostały niezależnie przesłanki wykorzystania mediów społecznych i mobilnych w marketingu oraz sposoby ich wykorzystania. Zjawisko konwergencji obu kategorii mediów zostało zobrazowane studium przypadku oraz analizą wyników badań ankietowych z perspektywy konsumenta oraz przedsiębiorstwa w komunikacji marketingowej. Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04291. (abstrakt autora)

The article presents the current situation on the market of social and mobile media in the context of marketing activities of Polish enterprises. The discussion focused on the search for the effects of the convergence of both media. In pursuit of gaining the purpose there are presented independent the premises of mobile and social media usage in marketing and ways how to use them. The convergence of the two categories of media has been shown in the case study and analysis of the survey results from the perspective of the consumer and enterprise in marketing communication. This article is part of a project funded by the National Science Centre awarded based on the decision number DEC-2011/03/B/HS4/04291. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Clickray, http://clickray.pl/marketing-w-mediach-spolecznosciowych [dostęp 25.01.2015].
  2. eMarketer (2013), Worldwide Social Network Users: 2013 Forecast and Compar-ative Estimates, http://www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One-Four-Around-World/1009976 [dostęp 25.01.2015].
  3. Falls J., Deckers E. (2012), No Bullshit Social Media: The All-Business, NoHype Guide to Social Media Marketing, QUE Publishing.
  4. Kutera R., Łysik Ł., Machura P. (2014), Mobile and Social Technologies in Mar-keting Campaigns in Poland - a Research Study, P. Cunningham, M. Cunning-ham (Eds) eChallenges e-2014 Conference Proceedings, IIMC Ltd.
  5. Łysik Ł., Kutera R. (2015), Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym - aspekt marketingowy, referat na konferencję "Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki", Szczecin - Helsinki.
  6. Mikowska M. (2014), Marketing mobilny w Polsce 2013-14, raport, http://jestem.mobi/2014/02/nowy-raport-marketing-mobilny-w-polsce-2013-2014/ [dostęp 22.01.2015].
  7. Spiker A., Brettel M. (2010), Effectiveness of Online Advertising Channels. A Price-level-dependent Analysis, "Journal of Marketing Management", 3-4.
  8. Sznajder A. (2014), Technologia mobilna w marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa.
  9. Szulc R., Ciszewski P. (2013), Marketing sąsiedztwa - stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych, "Marketing i Rynek", 9.
  10. VERT Digital, case study, http://vertdigital.com/work/ihg-rewards-club-location-based-mobile-advertising/ [dostęp 24.01.2015].
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu