BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Budżet działalności pracowni diagnostycznych w szpitalu
Budget of Diagnostic Laboratories in the Hospital
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 969-977, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Finansowanie służby zdrowia, Szpitalnictwo, Usługi medyczne
Health care financing, Hospital service, Medical services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Prezentacja kosztów działalności szpitala w zakresie funkcjonowania pracowni diagnostycznych oraz przedstawienie własnej propozycji ich struktury budżetu. Metodologia badania - W publikacji zostały wykorzystane materiały z jednego z powiatowych centrów zdrowia w Polsce. Przeprowadzono analizę literatury w zakresie kosztów działalności szpitali. Wykorzystano też własne doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów budżetowania, zakładowych planów kont oraz rachunku kosztów w szpitalach w Polsce. Wynik - Przedstawiono układ i zakres budżetu działalności pracowni diagnostycznych w szpitalu. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono własne rozwiązanie, które opracowano dla jednego z powiatowych centrów zdrowia w Polsce. Powinno to przyczynić się do lepszego zarządzania kosztami tej placówki. Przedstawione rozwiązania w artykule mogą też być wykorzystane przez szpitale i przychodnie do doskonalenia ich rachunku kosztów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of operating costs in the hospital diagnostic laboratories and presentation of own proposals for budget structure. Design/methodology/approach - The materials from one of the county health center in Poland were used in this paper. The analysis of the literature in the field of hospital operating costs was conducted. Own experience in design and implementation of systems of budgeting, chart of accounts and costing in hospitals in Poland were used as well. Originality/value - The paper presents own solution, which was developed for one of the county health center in Poland. This should contribute to better cost management of this institution. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jędrzejas B. (2009), Instrukcja budżetowa jako istotne narzędzie wdrożenia i standaryzacji procedur budżetowania w ZOZ, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 245, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Kotapski R. (2013), Implementing a Hospital Budget as an Element of Changes in its Management, "Economics" vol. 92, no. 3.
  3. Kotapski R. (2014), Jakie są koszty działalności przychodni zdrowia, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 12.
  4. Kotapski R. (2014), Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 830, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 70, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Kotapski R. (2014), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, Wydawnictwo MARINA, Wrocław.
  6. Kotapski R. (2014), Cost Management in Health Center, w: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21st Century, red. P. Slavičkova, Societas Scientiarum Olomucensis II, Olomouc.
  7. Talarska M. (2011), Pojęcie instrukcji budżetowej i instrukcji sporządzenia budżetu w systemie budżetowania w szpitalach publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 188, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu