BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kanownik Greta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Zwycięskie koncepcje strategiczne w zarządzaniu szpitalami
Victorious Concepts of Strategic Management of Hospitals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 959-968, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Finansowanie służby zdrowia, Szpitalnictwo, Usługi medyczne, Konkurencyjność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Media społecznościowe
Health care financing, Hospital service, Medical services, Competitiveness, Corporate Social Responsibility (CSR), Social media
Note
streszcz., summ..
Abstract
W dyscyplinie nauk o zarządzaniu występuje wiele strategii, jakie mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa, umożliwiających im osiągnięcie efektywności i konkurencyjności, które mogą być także z powodzeniem wykorzystane w szpitalach. Jednak za najbardziej skuteczne uważane są obecnie strategie, które koncentrują się na spełnianiu uświadamianych i nieuświadamianych oczekiwań klientów oraz, co ważne, na rozwiązywaniu ich problemów. Relacje z klientami stają się dziś poważną barierą wejścia na rynek dla nowych graczy. W artykule przedstawiono, w oparciu o studium przypadku, praktyczne wykorzystanie wybranych elementów trzech strategii ukierunkowanych na poprawę relacji z pacjentami, tj.: (CRM - customer relationship management, CSR - corporate social responsibility, strategia komunikacji w mediach społecznościowych) we Franciszkańskim Szpitalu Dziecięcym w Brighton w stanie Massachusetts. Na tej podstawie przedstawiono rekomendacje płynące dla placówek szpitalnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The discipline of management studies, there are many strategies that can be used by businesses, enabling them to achieve efficiency and competitiveness, which can also be successfully used in hospitals. However, the most effective strategy are now considered that focus on meeting the unconscious and unaware customer expectations and what is important to solve their problems. Customer relationships are still a serious barrier to entry for new players. This article presents a case study based on the practical use of selected elements of the three strategies aimed at improving relationships with patients, ie.: (CR M - customer relationship management, CSR - corporate social responsibility, communication strategy in social media) in the Franciscan Children's Hospital in Brighton, Massachusetts. On this basis, presented a recommendation for inpatient flowing in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L. (1974), Redesigning the Future: A Systems Approach to Societal Problems, New York, s. 2.
 2. A renewed EU strategy (2011-2014) for Corporate Social Responsibility, COM(2011) 681 final, Brusseles, 25.10.2011, s. 6.
 3. Chandler A.D. (1962), Strategy and Structure, Cambridge - Massachusetts, s. 13.
 4. Friedman M. (1993), Kapitalizm i wolność, Centrum A. Smitha i "Rzeczpospolita", Warszawa, s. 127.
 5. Hinterhüber H.H. (1977), Strategische Unternehmensführung, 1 Aufl., Berlin-New York, s. 119.
 6. http://franciscanhospital.org (15.12.2014).
 7. Julewicz A., Ejdys J. (2009), Korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 6, s. 67.
 8. Łobejko S. (2007), Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 67.
 9. McGrath R.G. (2013), Krótkotrwała przewaga, "Harvard Business Review Polska" nr 129, (11)2013, s. 42-53.
 10. Mintzberg H. (1979), The Structuring of Organization, N.J. Pretince-Hall, s. 25.
 11. Power D.J. (2003), Interview: Ron Swift comments on Decision Support and CRM, DSSResources.com,November 07.2003 (15.12.2014).
 12. Simon H.A. (1976), Działanie administracji, PWN Warszawa, s. 163.
 13. Stadelmann M., Lux W. (2000), Alles nur neu verpackt, "IO Management" nr 12, na podstawie Przegląd popularnych koncepcji zarządzania, "Zarządzanie na Świecie" nr 1, 2001, s. 13.
 14. Sułkowska J. (2011), Strategia szpitali publicznych w Polsce - analiza porównawcza studiów przypadków, w: Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących, red. M. Trippner, M. Al-Noorachi, Seria SWSPiZ w Łodzi, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 5, s. 121-128.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu