BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Analiza porównawcza efektywności strategii cenowych wybranych elementów komunikacji miejskiej na przykładzie aglomeracji seulskiej i londyńskiej
Comparative Analysis of Price Strategy Effectiveness of Selected Urban Transportation Components : a Case Study of Seoul and London Agglomerations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 913-920, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Logistyka miejska, Aglomeracje miejskie, Obszar metropolitalny, Komunikacja miejska, Strategia cen
Urban logistics, Urban agglomerations, Metropolitan area, Municipal transport, Pricing strategies
Note
streszcz., summ..
Country
Londyn, Seul
London
Abstract
Cel - Celem pracy jest porównanie wybranych aspektów transportu miejskiego funkcjonującego w obrębie aglomeracji seulskiej i londyńskiej z uwzględnieniem z jednej strony parametrów "technicznych" systemu transportowego (takich jak np. istniejącej infrastruktury czy też ogólnej liczby przewożonych pasażerów), a z drugiej - przyjętej, obowiązującej strategii cenowej. Praca swoim zakresem obejmuje materiał badawczy pozyskany w efekcie analizy literatury przedmiotu oraz badań własnych autora. Metodologia badania - W pracy wykorzystano analizę wybranej literatury przedmiotu oraz badania własne autora przeprowadzone w analizowanych aglomeracjach. Postawiono hipotezę badawczą: "Przyjęta strategia cenowa wpływa na efektywność funkcjonowania logistyki miejskiej (poprzez m.in. wolumen ilości pasażerów przewiezionych komunikacją zbiorową)". Wynik - W efekcie przeprowadzonych badań autor potwierdził zasadność postawionej hipotezy badawczej. Dokonał podsumowania całości efektów oraz wyciągnął wnioski. Ponadto wskazał na pilotażowy charakter badań oraz określił ich istniejące ograniczenia. Co więcej, podkreślił konieczność dalszego prowadzenia badań w tym zakresie oraz wskazał kierunki ich realizacji. Oryginalność/wartość - Praca ma wyraźne pierwiastki oryginalności. Autor dokonał niespotykanego dotychczas zestawienia elementów ekonomii, zarządzania oraz logistyki. Postawił hipotezę badawczą oraz przeprowadził logiczny dowód jej prawdziwości. Ponadto podkreślił jej pionierski charakter i wskazał dalsze kierunki niezbędnych badań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to compare selected aspects of urban transportation in the agglomerations of Seoul and London taking into account, on the one hand, the length of transportation routes (infrastructure) and number of passengers and, on the other hand, applied pricing strategy. The author has analysed empirical material obtained as a result of the pertinent literature analysis and his own research. Design/methodology/approach - The following research methods have been applied: the analysis of pertinent literature and research carried out by the author in the selected agglomerations from 2012 till 2014. The research hypothesis has been put forward: "The adopted pricing strategy affects the efficiency of urban logistics (the volume of passengers transported by means of public transportation)". Findings - As a result of research carried out by the author the hypothesis has been verified. The results have been elaborated on and conclusions have been drawn. The research has been of piloting character and there is a need to carry out further research in this respect. The author presents directions of future research in this respect. Originality/value - The work is an original elaboration of the discussed issues. The author presents a juxtaposition of economic, management and logistic aspects of public transportation. A research hypothesis has been put forward and logically verified. The future directions of deepened research have been indicated. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angryk R. (2005), Systemy informatyczne i e-gospodarka, w: Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa, s. 15.
 2. Budziewicz-Guźlecka A. (2010), Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 118, Informatyka ekonomiczna nr 17A, s. 241-249.
 3. Scholte J.A. (2005), Globalization. A Critical Introduction, Palgrave Macmillan, New York, s. 10-12.
 4. Szewczyk A. (2007), Społeczeństwo informacyjne - nowa jakość życia społecznego, w: Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa, s. 15.
 5. Szołtysek J. (2007), Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 61.
 6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym, DzU 2011, nr 5, poz. 13.
 7. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urb_lpop1&lang=en (14.01.2015).
 8. http://citypopulation.de/world/Agglomerations.html (14.01.2015).
 9. http://english.seoul.go.kr (2.07.2014).
 10. http://english.seoul.go.kr/policy-information/traffic/seoul-traffic-vision-2030 (10.12.2014).
 11. http://english.seoul.go.kr/policy-information/traffic/public-transport/1-bus-operation-system (10.12.2014).
 12. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf (10.12.2014).
 13. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110928023048/http://tfl.gov.uk/corporate/projectsandschemes/15359.aspx (15.01.2015).
 14. http://web.archive.org/web/20080702030329/http://www.tfl.gov.uk/corporate/media/newscentre/archive/4770.aspx (15.01.2015).
 15. http://wkd.com.pl (10.12.2014).
 16. www.citypopulation.de/UK-England.html (14.01.2015).
 17. www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-286262 (14.01.2015).
 18. www.seoulmetro.co.kr/eng/page.jsp?code=D030010000.
 19. www.tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/tube-dlr-lo-adult-fares.pdf (10.12.2014).
 20. www.tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/tube-dlr-lo-18-plus-student-fares.pdf (10.12.2014).
 21. www.tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/tube-dlr-lo-16-18-fares.pdf (10.12.2014).
 22. www.tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/tube-dlr-lo-11-15-fares.pdf (10.12.2014).
 23. www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/ (14.01.2015).
 24. www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage (15.01.2015).
 25. www.tfl.gov.uk/info-for/media/?cid=pp017 (15.01.2015).
 26. www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge (10.12.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu