BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamela-Sowińska Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych
Trade Secret v. Directive on Disclosure of Non-Financial and Diversity Information
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 981-991, bibliogr. 32 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Tajemnica przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość finansowa, Jawność informacji, Tajemnica handlowa
Enterprise secrets, Financial reporting, Information disclosure, Trade secret
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie związków, jakie zachodzą miedzy rachunkowością i zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa a realizacją zadań i celów postawionych w Dyrektywie. Za tak sformułowanym celem stoi teza mówiąca o tym, że zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz spełnienie założonego celu Dyrektywy, tj. zwiększenie znaczenia, zgodności i porównywalności informacji ujawnianych przez spółki na terenie Unii Europejskiej, jest w praktyce gospodarczej wysoce mało realistyczne i nie przyniesie znaczących korzyści spółkom, inwestorom ani innym zainteresowanym stronom działającym na jednolitym rynku, ani nie przyczyni się do społecznego i zrównoważonego długotrwałego wzrostu oraz zwiększenia zatrudnienia. Może natomiast spowodować wysoce dyskrecjonalne ujawnianie informacji niefinansowych, przez co doprowadzi do potraktowania sprawozdania o ujawnianiu tych informacji za narzędzie marketingu, a nie jako zestaw informacji do oceny i podejmowania decyzji. Założenia - Artykuł ma charakter analizy możliwych skutków wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie rachunkowości w krajach Unii Europejskiej. Konkluzje wynikające z artykułu mają charakter postulatywny, a ich celem jest wskazanie obszarów do dalszych szczegółowych badań naukowych. W artykule zamiennie stosowane są terminy "wiedza" i "informacja" oraz "jednostka" w rozumieniu ustawy o rachunkowości i "przedsiębiorstwo" w rozumieniu ogólnym. Ilekroć treść tego wymaga, powoływana jest forma prawna, np. spółka. Metody/podejścia badawcze - W artykule wykorzystano funkcję praktyczną wiedzy ekonomicznej, polegającą na możliwości jej wykorzystania do doboru i kwantyfikacji celów gospodarczych, do projektowania systemów i celów organizacyjnych, do doboru zasobów, aby efektywnie uzyskiwać zakładane cele. Z punktu widzenia nauk prawnych, w artykule zastosowano metodę badania teoretyczno-prawnego i badania nad stanem i funkcjonowaniem prawa obowiązującego. Wartości poznawcze - W artykule wskazano na zagrożenie, jakim może być pogodzenie wymogów Dyrektywy z wymogami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz postawiono pytanie o to, gdzie kończy się tajemnica handlowa/tajemnica przedsiębiorstwa, a zaczyna obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to draw attention of the scientific community involved in the accounting, accountants and auditors on a new Directive on disclosure of non-financial and diversity information. Companies concerned will be need to disclose information policies, risks and results as regarded environmental matters, social and employee - related aspects, respect for human right anti-corruption and bribery issues and diversity on boards of directors. From the other hand companies have to keep trade secret and to undertake efforts to maintain its secrecy due to gain a competitive advantage. This article is an attempt to find the answer where is the border between trade secret and accountancy solutions in response to a growing demand of Directive. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska M. (2013), Tajemnice mające wartość gospodarczą, "Zabezpieczenia" nr 4.
 2. Dymowski J. (2013), Nowe obowiązki sprawozdawczości niefinansowej dla dużych przedsiębiorstw, http://cafr.pl/noweobowiazki- sprawozdawczosci-niefinansowej-dla-duzych-przedsiebiorstw/# (5.01.2014).
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę PE i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/WEG i 83/349/EWG.
 4. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków, COM(2012) 614 final.
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportowanie danych niefinansowych ESG a odpowiedzialne inwestowanie, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raportowanie-danych-niefinansowych-esg-a-odpowiedzialne-in westowanie-przewodnik-dla-spolek-i-inwestorow (4.01.2015).
 6. Galińska-Rączy I. (2013), "Biuro Analiz Sejmu" nr 4 (40), s. 233-243.
 7. Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista" nr 4, s. 457-474.
 8. Kamela-Sowińska A. (2013), Czy rachunkowość to już nauka społeczna?, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Kamela-Sowińska A. (2011), Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Tom 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 10. Kamela-Sowińska A. (2014), Od rachunkowości do opisu gospodarczego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014. s. 107-116.
 11. Mączyńska E. (2011), Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 37, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 103-120.
 12. Nakoshi H. (1993), New Japanese Trade Secret Act, "Journal of the Patent & Trademark Office Society" nr 75 (3.01.2014).
 13. Narody Zjednoczone, The Future We Want, dokument końcowy konferencji Narodów Zjednoczonych na temat zrównoważonego rozwoju RIO+20, A/CONF.216/L.1.
 14. Okniński M. (2012), Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?, Poradnikprzedsiębiorcy.pl (5.01.2014).
 15. Tagesson T.T., Broberg P.B., Collin S.O.C., Blank V. (2008), What explains the Content and Extent of social disclosures on corporations, Internet Webpages, Kristianstad. www.diva-portal.org/smash/get/diva2:239448/FULLTEXT01.pdf.
 16. Tapscott D., Williams A.D. (2011), Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Studio Emka, Warszawa.
 17. Pązik A. (2010), ZNUJ 2010/3/110-122, Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego, www.lex.pl/akt/-/akt/obrona-interesu-spolecznego-jako-przeslanka-wylaczajacabezprawnosc-naruszenia-dobra-osobistego (3.01.2015).
 18. Shapiro C. (2007), Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice.
 19. Shocker A.D., Sethi S.P. (1973), An Approach to Incorporating Social Preferences in Developing Action Strategies, "California Management Review".
 20. Sobczak K. (2014), Raportowanie pozafinansowe - nowy obowiązek dużych firm, www.lex.pl/czytaj/-/artykul/raportowanie-pozafinansowe-nowy-obowiazek-duzych-firm (27.04.2014).
 21. Solga R. (2013), Przykłady tajemnic przedsiębiorstwa, http://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/przyklady-tajemnic-przedsiebiorstwa (30.12.2014).
 22. Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (2012/2097(INI)); Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=PL (27.04.2014).
 23. Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: rozliczane, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost (2012/2098(INI)); Komisja Prawna, www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=PL (27.04.2014).
 24. Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market (2013), http://ec.europa.eu/ internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf (3.01.2014).
 25. Tułodziecka A. (2012), Tajemnica przedsiębiorstwa. Ochrona na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, "Roczniki Nauk Prawnych" t. XXII, nr 4, s. 147-163.
 26. Uniform trade secrets act with 1985 amendments (1985), drafted by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws and by it approved and recommended for enactment in all the states at its annual conference meeting in its ninety-fourth year in Minneapolis, Minnesota.
 27. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (2013), red. J. Szwaja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 28. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 29. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2005, nr 183, poz. 1538 ze zm.).
 30. Wyrok WSA w Poznaniu z 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt IV SA/Po 456/06, LEX nr 916388.
 31. www.bielan.pl/20124/04 (27.04.2014).
 32. Zaremba M. (2009), Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu