BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sprawozdawczość finansowa mikrojednostek w świetle regulacji rachunkowości
Financial Reporting of Micro-Entities in the Light of the Accounting Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 1007-1015, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Mikroprzedsiębiorstwo
Accounting, Financial reporting, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Głównym celem artykułu jest ukazanie zakresu informacji prezentowanych w obligatoryjnych sprawozdań finansowych sporządzanych przez mikrojednostki. Metodologia badania - Aby zrealizować cel artykułu dokonano analizy regulacji rachunkowości: ustawy o rachunkowości, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdawczości finansowej oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla MŚP. Wynik - W artykule przedstawiono zawartość dwóch podstawowych zestawień rachunkowych sporządzanych przez mikrojednostki, tj. bilansu oraz rachunku zysków i strat. Oryginalność/wartość - Na tle dopuszczalnych uproszczeń i zwolnień dotyczących sprawozdania finansowego oceniono jego pojemność informacyjną z punktu widzenia potrzeb interesariuszy mikrojednostek. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The extent of information disclosed in the obligatory financial reports submitted by micro-entities is presented. Design/methodology/approach - The research approach was based on analyses of the accounting regulations in force: the Accounting Act, the Directive of the European Parliament and of the Council on financial statements and related reports, and the International Accounting Standards for the SME sector. Findings - The paper presents content overviews of two essential reports, i.e. the balance sheet and the profit and loss account, as required from micro-entities. Originality/value - Based on the extent of the stipulated simplifications and exemptions, the informational capacity of financial reports was evaluated, as it pertains to the needs of a micro-entity's stakeholder. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dadacz J. (2014), Uproszczenia dla jednostek "mikro", "Rachunkowość" nr 9.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013.
  3. International Financial Accounting Standards for Small and Medium Entities - IFRs for SMEs (2009), International Accounting Standards Board, London.
  4. Kuzior A. (2014), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP, w: A. Kuzior, J. Pfaff, L. Poniatowska, M. Równińska, Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych, CeDeWu, Warszawa.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  6. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (2012), red. W.A. Nowak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  7. Nowak E. (2014), Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych a wielkość jednostki gospodarczej w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65.
  8. Nowak W.A. (2012), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  9. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r. DzU 2014, poz. 11000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu