BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Formy ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw - substytucja czy komplementarność?
International Expansion Forms - Substitution or Complementarity?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 1017-1025, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Handel zagraniczny przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia, Inwestycje bezpośrednie, Ekspansja międzynarodowa
Foreign trade enterprises, Mergers and acquisitions, Direct investments, International expansion
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł ma na celu przedstawienie, w oparciu o literaturę przedmiotu i dane statystyczne, wyników dyskusji na temat znaczenia kapitałowych i niekapitałowych form ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Odrzuca hipotezę, że w warunkach kryzysu gospodarczego lepsze dla przedsiębiorstw będą niekapitałowe formy ekspansji. Wskazuje, że biorąc pod uwagę długie okresy, wzrost wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest bardzo szybki, mimo że w krótszych okresach może nastąpić zmniejszanie średniorocznego ich napływu. Również i przekonanie o zmniejszeniu znaczenia inwestycji typu greenfield nie jest prawdziwe, o czym świadczą dane statystyczne. Kryzys zmniejsza raczej ilość i wartość transakcji fuzji i przejęć. (abstrakt oryginalny)

Based on subject literature and statistical data, paper shows the results of discussion concerning importance of equity and non - equity forms of international expansion in modern economy. Author rejects the hypothesis assuming that during the crisis non - equity expansion forms are better. It is indicated that in long - term perspective, growth of foreign direct investment value is very fast despite in short - term period the average flows are lower. In contrast to statistical data, convincing that level of greenfield investment is still not big enough in world economy, Author shows that the economy crisis depreciate the number and value of M&A transactions. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki (2005), red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 30.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (2005), red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 8.
 3. Cygler J. (2008), Kooperencja przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym, w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworecki, M. Romanowska, SGH, Warszawa, s. 153.
 4. Grzegorczyk W. (2006), Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Stardruk, Warszawa, s. 55.
 5. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora, Toruń, s. 19.
 6. Oczkowska R. (2013), Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa, s. 218.
 7. Pakulska T. (2014), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw - BIZ czy NEMs?, w: Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 27.
 8. Poniatowska-Jaksch M. (1998), Nowe myślenie strategiczne a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, w: Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 18.
 9. Szymański W. (2012), Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, red. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Rola bezpośrednich inwestycji w kształtowanie aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego (2011), red. J. Świerkocki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 23.
 11. World Investment Report (2013), UN, New York-Geneva, s. 18, 221, 217.
 12. Zespół badawczy pod kier. J. Kortana (1994), maszynopis powielony, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu