BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowski Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zmiany udziałów głównych sektorów gospodarki w awansie ekonomiczno-społecznym wielkich miast w Polsce
Changes in the Role of the Main Sectors of the Economy in the Economic and Social Progress of the Largest Polish Cities between 2003 and 2012
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 8, s. 30-48, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarka miasta, Wartość dodana, Produkt krajowy brutto (PKB), Miasto
Urban economy, Value added, Gross domestic product (GDP), City
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sukces największych miast polskich w ostatnim dziesięcioleciu przejawiał się m.in. w zmianach w strukturze głównych sektorów gospodarki. Zmiany w sferze przemysłu, budownictwa oraz usług można zaobserwować na przykładzie zmieniających się wskaźników: PKB per capita, WDB na 1 pracującego oraz wynagrodzeń. W artykule przeprowadzono ogólną analizę tych zmian dla siedmiu największych miast Polski w okresie 2002-2011. Standaryzacja badanych cech posłużyła do konstrukcji sumarycznego wskaźnika potencjału miast, który sprzyjał rozwojowi i zmianom ich struktur gospodarczych. Analiza wykazała względną powolność zmian ilościowych oraz wielokrotną przewagę Warszawy nad pozostałymi dużymi miastami kraju.(abstrakt oryginalny)

Changes in the role and participation of the main sectors of the economy in the overall development of cities are those which best reflect the dynamics with which towns and cities develop and expand. In this paper changes in selected parameters indicating the basic effects of the: man - economy relationship, i.e. the total number of employed, GVA, GNP and salaries are analyzed. The analysis covers the 7 largest Polish cities in the years 2002-2011. The summary shows that the analyzed cities have very different potentials that are conducive to positive changes in the economic structure and success.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boyle, M., Rogerson, R., 2001, Power Discurses and City Trajectories, w: Paddison, R. (ed.), Handbook of Urban Studies, Sage, London, s. 402-416.
 2. Domański, R., 2000, Poznań jako ośrodek przyciągania na trajektorii Berlin-Warszawa. Możliwości pośrednie. w: Domański, R. (red), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, Biuletyn KPZK PAN, nr 192 s. 213-219.
 3. Domański, R., 2005, Warunki wzbudzania samowzmacniającego rozwoju gospodarki miasta, studium metropolii poznańskiej, w: Marszał, T. (red.), Gospodarka w przestrzeni miast, Biuletyn KPZK, z. 216, s. 5-35.
 4. Domański, R., 2008, Teoretyczne podstawy ewolucyjnych modeli aglomeracji miejskich, w: Marszał, T. (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, Studia KPZK PAN, t. CXX, s. 47-73.
 5. Jałowiecki, B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Scholar, Warszawa.
 6. Komorowski, J., 2000, Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich, Zeszyty Naukowe, Seria II, nr 157, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Komorowski, J., 2010, Krótkookresowa dynamika zmian wskaźnika sukcesu gospodarczego dużych miast Polsce, Zeszyty Naukowe, nr 161, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 70-87.
 8. Komorowski, J., 2012, Miasta wojewódzkie a miasta postwojewódzkie w Polsce - zróżnicowanie i zmiany poziomu gospodarczego w pierwszej dekadzie XXI wieku, w: Słodczyk, J., Szafranek, E. (red.), Studia Miejskie, z. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 9-23.
 9. Kudłacz, T., 2006, Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego, w: Klasik, A. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 10. Kudłacz, T., 2009, Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego, w: Klasik, A. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Prace Naukowe, Katowice.
 11. Markowski, T. Marszał, T. 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, w: Strahl, D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, WAE, Wrocław, s. 31.
 12. Parysek, J.J., 1989, Przekształcenia przestrzenno-strukturalne Poznania w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w: Markowski, T., Marszał, T., Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN, z. 182, s. 45-65.
 13. Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
 14. Sokołowski, D., 2008, Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej, Przegląd Geograficzny, 80, nr 2, s. 245-266.
 15. Strahl, D., 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu